OBWIESZCZENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy DUBICZE CERKIEWNE, że została zwołana

X III sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień 14 marca 2008r. (piątek)

 

    Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10 00.

Rada Gminy obradować będzie w świetlicy szkolnej Zespołu szkół w Dubiczach Cerkiewnych ul. Parkowa 30

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Realizacja wniosków z poprzedniej sesji.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Przedstawienie przez przedstawiciela ARiMR w Hajnówce zasad wypełniania wniosków o dopłaty obszarowe na rok 2008,

 7. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat zwalczania choroby Aujeszkyego u świń.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmian w budżecie gminy na rok 2008,

  • przyjęcia sprawozdań finansowych instytucji kultury za rok 2007,

  • udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Hajnowskiego,

  • przyjęcia „ Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008rok”

  • w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008rok,

  • zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2006-2013,

  • nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnej dróg gminnych położonych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

  • nieodpłatnego przekazania działki gminnej na powiększenie cmentarza parafialnego we wsi Witowo

  • ustalenia zasad korzystania ze stołówki zorganizowanej w Zespole Szkół w Dubiczach Cerkiewnych, którego organem prowadzącym jest Gmina Dubicze Cerkiewne

  • regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dubicze Cerkiewne

7. Przyjęcie informacji Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy w roku 2007

8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.Sprawy różne.

10.Zamknięcie XIII Sesji Rady Gminy.

 

Informuję, że na sali są wydzielone miejsca dla mieszkańców, którzy chcą przysłuchiwać się obradom Rady Gminy.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Chraniuk

Wprowadzający: Kamil Chraniuk

Data wprowadzenia: 2008-03-13

Modyfikujący: Kamil Chraniuk

Data modyfikacji: 2008-03-13

Opublikował: Kamil Chraniuk

Data publikacji: 2008-03-13