OBWIESZCZENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy DUBICZE CERKIEWNE, że została zwołana XI Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień 30 listopada 2007 roku.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10 00.

Rada Gminy obradować będzie w sali Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Realizacja wniosków z poprzedniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .
3) zwolnień w podatku od nieruchomości.
4) wysokości stawek podatku od środków transportowych.
5) określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej.
6) przedłużenia taryfy opłat na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne.
7) zawiadomienia Sekretarza Gminy Dubicze Cerkiewne o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz określenia trybu postępowania przy składaniu tych oświadczeń.
8) zmian w budżecie gminy na 2007r,

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie XI Sesji Rady Gminy.

 

Informuję, że na sali są wydzielone miejsca dla mieszkańców, którzy chcą przysłuchiwać się obradom Rady Gminy.

 

 

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Chraniuk

Wprowadzający: Kamil Chraniuk

Data wprowadzenia: 2007-11-22

Modyfikujący: Kamil Chraniuk

Data modyfikacji: 2007-11-22

Opublikował: Kamil Chraniuk

Data publikacji: 2007-11-22