OBWIESZCZENIE


Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy DUBICZE CERKIEWNE, że została zwołana XXI Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień 13 listopada 2008r.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10 00


Rada Gminy obradować będzie w budynku Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne (sali Urzędu Stanu Cywilnego)

Proponowany porządek obrad:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) zawiadamiam, że w dniu 13 listopada 2008r. (czwartek) o godz. 1000 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w budynku Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) uchwalenie taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe
odprowadzenie
ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne.
2) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009r.
3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009r.
4) przyjęcia środka trwałego linii wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie
gminy Dubicze
Cerkiewne
5) uchwalenia ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom OSP.
6 . Przedstawienie projektu budżetu gminy na 2009r.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie XXI Sesji Rady Gminy.

Informuję, że na sali są wydzielone miejsca dla mieszkańców, którzy chcą przysłuchiwać się obradom Rady Gminy.

 

Metryka strony

Udostępniający: Pietryczuk Maria

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Chraniuk

Wprowadzający: Kamil Chraniuk

Data wprowadzenia: 2008-11-28

Modyfikujący: Kamil Chraniuk

Data modyfikacji: 2008-11-28

Opublikował: Kamil Chraniuk

Data publikacji: 2008-11-28