OBWIESZCZENIE

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy Dubicze Cerkiewne, że została zwołana  10 Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień 29 marca 2016 roku
Otwarcie obrad nastąpi o godz. 12.00
Rada Gminy obradować będzie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych.
Ustalam następujący porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.  Realizacja wniosków z poprzedniej  sesji.
5.  Interpelacje i zapytania radnych.
6.  Podjęcie uchwał w sprawie:

1) nadanie Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych.
2) uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dubicze Cerkiewne.
3) programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne w 2016 roku
4) zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2015 rok .
5) zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Tofiłowce na lata 2016 -2023
6) funduszu sołeckiego
7) zmian w budżecie na 2016 rok.
8) uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2016-2033
9) dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne wobec których nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
10) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Dubicze Cerkiewne

7. Przedstawienie sprawozdania  z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 rok.  
8.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9.  Sprawy różne.
10. Zamknięcie 10 Sesji Rady Gminy.

 

Metryka strony

Udostępniający: Ludmiła Pietruczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Siemieniuk-Morawski

Wprowadzający: Marcin Siemieniuk-Morawski

Data wprowadzenia: 2016-03-21

Modyfikujący: Marcin Siemieniuk-Morawski

Data modyfikacji: 2016-03-21

Opublikował: Marcin Siemieniuk-Morawski

Data publikacji: 2016-03-21