OBWIESZCZENIE

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy Dubicze Cerkiewne, że została zwołana  5 Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień 22 czerwca 2015 roku
Otwarcie obrad nastąpi o godz. 12.00
Rada Gminy obradować będzie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych.
Ustalam następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
   1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,
   2) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne,
  3) zmian w budżecie gminy na 2015 rok,
  4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2015-2032,
  5) upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Gminy,
  6) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o wysokości stawki,
  7) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dubicze Cerkiewne,
  8) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  9) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  10) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
  11) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
  12) ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej,
  13) zwrotu nakładów poniesionych przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Hajnówce na budowę i utrzymanie obiektu budowlanego - punktu skupu mleka w Wojnówce,
  14) wydzielenia należnego spadku Gminie Dubicze Cerkiewne po Państwie Konstantym i Ninie Roszczenko,
  15) przekazania parafii w formie darowizny niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonej w obrębie wsi Wojnówka gm. Dubicze
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych i oceny zasobów pomocy społecznej za 2014 rok.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie 5 Sesji Rady Gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Mirosława Stocka

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Siemieniuk-Morawski

Wprowadzający: Marcin Siemieniuk-Morawski

Data wprowadzenia: 2015-06-12

Modyfikujący: Marcin Siemieniuk-Morawski

Data modyfikacji: 2015-06-12

Opublikował: Marcin Siemieniuk-Morawski

Data publikacji: 2015-06-12