OBWIESZCZENIE

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy Dubicze Cerkiewne, że została zwołana  4 Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień 27 marca 2015 roku
Otwarcie obrad nastąpi o godz. 12.00
Rada Gminy obradować będzie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych.
Ustalam następujący porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.  Realizacja wniosków z poprzedniej  sesji.
5.  Interpelacje i zapytania radnych.
6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2014 rok,
2) zmian w budżecie gminy na 2015 rok,
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2015-2032,
4) zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych,
5) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne w 2015 roku,
6) ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz  zwrot kosztów podróży,
7) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2016 rok,
8) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia  wysokości stawki opłaty oraz  stawki  za  pojemnik,

7.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8.  Sprawy różne.
9. Zamknięcie 4 Sesji Rady Gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Korcz

Wytwarzający/odpowiadający: Mikołaj Ławrynowicz

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Data wprowadzenia: 2015-03-20

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2015-03-20

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2015-03-20