OBWIESZCZENIE


Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy Dubicze Cerkiewne, że została zwołana 3 Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień 16 lutego 2015 roku
Otwarcie obrad nastąpi o godz. 12.00
Rada Gminy obradować będzie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych.
 
Ustalam następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.  Realizacja wniosków z poprzedniej  sesji.
5.  Interpelacje i zapytania radnych.
6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
    1) wyrażenia / nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy,
    2) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Dubicze Cerkiewne,
    3) wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczej straży pożarnej,
    4) przekazanie nieodpłatnie sieci wodociągowej stanowiącej własność gminy Dubicze Cerkiewne,
    5) zwrotu nakładów poniesionych przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Hajnówce na budowę i utrzymanie obiektu budowlanego punktu skupu mleka w miejscowości Tofiłowce,
    6) zwrotu nakładów poniesionych przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Hajnówce na budowę i utrzymanie obiektu budowlanego punktu skupu mleka w miejscowości Stary Kornin,
    7) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
    8) diet  sołtysów sołectw Gminy Dubicze Cerkiewne,
    9) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
7. Informacja Wójta z realizacji uchwał za 2014 rok.
8.  Udzielenie odpowiedzi na wnioski złożone na zebraniach sołeckich.
9.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie 3 Sesji Rady Gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Korcz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2015-02-06

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2015-02-06

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2015-02-06