Uchwały 2016

>> Uchwała nr 15.118.2016 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady na 2017 rok.

>> Uchwała nr 15.117.2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na rok 2017

>> Uchwała nr 15.116.2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2017 – 2020

>> Uchwała nr 15.115.2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dubicze Cerkiewne na rok 2017.

>> Uchwała nr 15.114.2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2016 – 2033

>> Uchwała nr 15.113.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

>> Uchwała nr 15.112.2016 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Dubicze Cerkiewne na 2017r.

>> Uchwała nr 14.111.2016 w przystąpienia do realizacji inwestycji wspólnych Gminy Dubicze Cerkiewne, Nadleśnictwa Bielsk w Bielsku Podlaskim , Nadleśnictwa Hajnówka oraz Powiatu Hajnowskiego realizowanych na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne.

>> Uchwała nr 13.110.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego

>> Uchwała nr 13.109.2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2016 – 2033

>> Uchwała nr 13.108.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

>> Uchwała nr 13.107.2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie
nieczystości ciekłych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

>> Uchwała nr 13.106.2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenie w
wodę na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

>> Uchwała nr 13.105.2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

>> Uchwała nr 13.104.2016 w sprawie stawek podatku od środków transportowych

>> Uchwała nr 13.103.2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr 12.96.2016 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 września 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

>> Uchwała nr 12.102.2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu i złożenia wniosku o jego dofinansowanie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Pod działanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

>> Uchwała nr 12.101.2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2016 – 2033

>> Uchwała nr 12.100.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

>> Uchwała nr 12.99.2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Hajnowskiemu w zakresie przekazania dokumentacji projektowej

>> Uchwała nr 12.98.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu

>> Uchwała nr 12.97.2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

>> Uchwała nr 12.96.2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

>> Uchwała nr 11.95.2016 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne

>> Uchwała nr 11.94.2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

>> Uchwała nr 11.93.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej i udzieleniu bonifikaty na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonej w obrębie wsi Dubicze Cerkiewne gm. Dubicze Cerkiewne.

>> Uchwała nr 11.92.2016 w wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej i udzieleniu bonifikaty na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonej w obrębie wsi Dubicze Cerkiewne gm. Dubicze Cerkiewne.

>> Uchwała nr 11.91.2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2016 – 2033

>> Uchwała nr 11.90.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

>> Uchwała nr 11.89.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych

>> Uchwała nr 11.88.2016 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne w 2016 roku

>> Uchwała nr 11.87.2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Krągłe, gmina Dubicze Cerkiewne, dotyczących zmiany nazwy miejscowości

>> Uchwała nr 11.86.2016 w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dubicze Cerkiewne.

>> Uchwała nr 10.85.2016 o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Dubicze Cerkiewne oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

>> Uchwała nr 10.84.2016 w sprawie dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne wobec, których nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu oraz zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

>> Uchwała nr 10.83.2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2016 – 2033

>> Uchwała nr 10.82.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

>> Uchwała nr 10.81.2016 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku

>> Uchwała nr 10.80.2016 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Tofiłowce na lata 2016 -2023

>> Uchwała nr 10.79.2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2015 rok

>> Uchwała nr 10.78.2016 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne w 2016 roku

>> Uchwała nr 10.77.2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dubicze Cerkiewne na 2016r.

>> Uchwała nr 10.76.2016 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych.

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Marcin Siemieniuk-Morawski

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Siemieniuk-Morawski

Wprowadzający: Marcin Siemieniuk-Morawski

Data wprowadzenia: 2016-04-04

Modyfikujący: Marcin Siemieniuk-Morawski

Data modyfikacji: 2017-01-03

Opublikował: Marcin Siemieniuk-Morawski

Data publikacji: 2016-04-04