Uchwała Nr XXXVI/168/10

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 10 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1.

 

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z tabelą poniżej:


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/168/10

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 10 sierpnia 2010 r.

Tabela 1 - zmiany w dochodach budżetu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/168/10

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 10 sierpnia 2010 r.

Tabela 2 - zmiany w wydatkach budżetu


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/168/10

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 10 sierpnia 2010 r.

Załącznik Nr 1 - wydatki inwestycyjne


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/168/10

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 10 sierpnia 2010 r.

Załącznik Nr 2 - UE


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/168/10

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 10 sierpnia 2010 r.

Załącznik Nr 3 - dotacje


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/168/10

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 10 sierpnia 2010 r.

Załącznik Nr 4 - zadania zlecone

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z tabelą poniżej:

§ 3.

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w latach 2010 – 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4 552 153 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7.

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:


1. Dochody budżetowe ogółem: 4 950 307 zł.


1) dochody bieżące – 3 931 462 zł


2) dochody majątkowe – 1 018 845 zł


2. Wydatki budżetowe ogółem: 6 087 723 zł.


1) wydatki bieżące – 4 253 210 zł


2) wydatki majątkowe – 1 834 513 zł


3. Deficyt budżetowy w kwocie 1 137 416 zł zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 200 000 zł, nadwyżką budżetową w kwocie 453 781 zł oraz przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 483 635 zł.

§ 8.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Kulik

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2010-08-12

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2010-08-12

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2010-08-12