Uchwała Nr XXXVIII / 180 / 10

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 5 listopada 2010r.

w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 ) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 Nr 19 poz. 115, Nr 23 poz 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008r. Nr 54, poz, 326, Nr 218, poz.1391,Nr 227, poz.1505, z 2009r. Nr Nr 19, poz.100 i 101, Nr 168, poz.1323 oraz z 2010r. Nr 106, poz.675 i Nr 152, poz.1018 ) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Hajnowskiego, Rada Gminy Dubicze Cerkiewne uchwala, co następuje:

§1.

Zalicza się do kategorii dróg gminnych, drogi wewnętrzne położone na terenie niżej wymienionych obrębów geodezyjnych wsi:

1. Obręb wsi Czechy Orlańskie gm. Dubicze Cerkiewne drogi oznaczone numerami geodezyjnymi: 1, 9, 38, 39, 88, 122, 190, 212, 229, 248, 262, 323, 358, 365, 366, 367, 412, 413, 451, 453, 471, 473, 477, 508, 513, 549, 588, 617, 628, 644, 647 o powierzchni ogólnej 10,58 ha., zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Obręb wsi Dubicze Cerkiewne gm. Dubicze Cerkiewne drogi oznaczone numerami geodezyjnymi: 35, 107, 154, 171, 182, 208, 225, 264, 308, 309, 210, 396, 426, 429/1, 430, 483, 502, 529, 576, 589, 595, 626, 627, 629/1, 629/4, 629/15, 629/27, 629/37, 629/41, 629/73, 629/81, 651, 664/31, 664/55, 664/70, 664/76, 664/90, 724, 730, 761, 871 o powierzchni ogólnej 21,17ha., zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Obręb wsi Tofiłowce gm. Dubicze Cerkiewne drogi oznaczone numerami geodezyjnymi: 2/1, 2/2, 33, 66, 67, 68, 91, 99, 104/1, 104/2, 107, 141, 180, 326, 393, 394, 416, 450, 468/1, 476, 484, 519, 623, 646, 679, 680, 709, 741, 813, 853, 1098 o powierzchni ogólnej 23,23ha., zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Obręb wsi Długi Bród gm. Dubicze Cerkiewne drogi oznaczone numerami geodezyjnymi: 3, 24, 35/1, 82, 98/1, 125, 145, 156, 180, 182, 184, 197, 215, 270, 277, 291 o powierzchni ogólnej 4,77 ha., zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Obręb wsi Grabowiec gm. Dubicze Cerkiewne drogi oznaczone numerami geodezyjnymi: 30/1, 1154, 1155, 1156, 1157, 1160/2, 1161, 1162,1163, 1165/5, 1166, 1169, 1170, 1174, 1176, 1177, 1180, 1184, 1185, 1190, 1193/1, 1194, 1195, 1200, 1202, 1208 o powierzchni ogólnej 17,70ha., zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. obręb wsi Górny Gród gm. Dubicze Cerkiewne drogi oznaczone numerami geodezyjnymi: 5, 6, 18, 28, 29, 67/1, 73, 95 o powierzchni ogólnej 3,10ha., zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Obręb wsi Istok gm. Dubicze Cerkiewne drogi oznaczone numerami geodezyjnymi: 52, 93, 114, 123, 124, 157, 175, 182, 236, 237, 238, 288, 289, 292, 302, 332, 348, 384 o powierzchni ogólnej 11,22ha., zgodnie z załącznikiem nr 7.

8. Obręb wsi Jagodniki gm. Dubicze Cerkiewne drogi oznaczone numerami geodezyjnymi: 3, 32, 33, 35, 178, 194, 261, 306, 308, 362, 375, 380, 381 o powierzchni ogólnej 5,06ha., zgodnie z załącznikiem nr 8.

9. Obręb wsi Jakubowo gm. Dubicze Cerkiewne drogi oznaczone numerami geodezyjnymi: 24, 41/1 o powierzchni ogólnej 1,34ha., zgodnie z załącznikiem nr 9.

10. Obręb wsi Jelonka gm. Dubicze Cerkiewne drogi oznaczone numerami geodezyjnymi: 32, 49, 94, 95, 104, 117, 173, 200, 232, 258, 296, 302, 315, 335, 419, 425, 434 o powierzchni ogólnej 21,28ha., zgodnie z załącznikiem nr 10.

11. Obręb wsi Koryciski gm. Dubicze Cerkiewne drogi oznaczone numerami geodezyjnymi: 5, 18, 56, 63, 151, 172, 175, 178, 192, 296, 320, 367, 400, 401, 416, 417, 436, 437 o powierzchni ogólnej 8,81ha., zgodnie z załącznikiem nr 11.

12. Obręb wsi Klakowo gm. Dubicze Cerkiewne drogi oznaczone numerami geodezyjnymi: 22, 23/1 o powierzchni ogólnej 0,57ha., zgodnie z załącznikiem nr 12.

13. Obręb wsi Kraśkowszczyzna gm. Dubicze Cerkiewne drogi oznaczone numerami geodezyjnymi: 24, 25, 42/2, 113 o powierzchni ogólnej 1,10ha., zgodnie z załącznikiem nr 13.

14. Obręb wsi Krugłe gm. Dubicze Cerkiewne drogi oznaczone numerami geodezyjnymi: 17, 25/2 o powierzchni ogólnej 0,39ha., zgodnie z załącznikiem nr 14.

15. Obręb wsi Pasieczniki Małe gm. Dubicze Cerkiewne drogi oznaczone numerami geodezyjnymi: 49, 51/2, 79, 92 o powierzchni ogólnej 2,03ha., zgodnie z załącznikiem nr 15.

16. Obręb wsi Piaski gm. Dubicze Cerkiewne drogi oznaczone numerami geodezyjnymi: 177, 184, 190, 204/1 o powierzchni ogólnej 1,14ha., zgodnie z załącznikiem nr 16.

17. Obręb wsi Rutka gm. Dubicze Cerkiewne drogi oznaczone numerami geodezyjnymi: 35, 47, 83, 95, 117 o powierzchni ogólnej 2,21ha., zgodnie z załącznikiem nr 17.

18. Obręb wsi Siemiwołoki gm. Dubicze Cerkiewne drogi oznaczone numerami geodezyjnymi: 5, 7, 13, 26, 31, 42, 49, 51, 55, 65 o powierzchni ogólnej 2,14ha., zgodnie z załącznikiem nr 18.

19. Obręb wsi Stary Kornin gm. Dubicze Cerkiewne drogi oznaczone numerami geodezyjnymi: 46/1, 46/3, 97, 120, 148, 175, 251, 271, 321,373, 399, 400, 14/1, 46/2, 73 o powierzchni ogólnej 10,32ha., zgodnie z załącznikiem nr 19.


20. Obręb wsi Starzyna gm. Dubicze Cerkiewne drogi oznaczone numerami geodezyjnymi: 21, 29, 62, 81, 85, 101/1, 259, 260, 282/1, 282/2, 302, 312/4, 313 o powierzchni ogólnej 5,60ha., zgodnie z załącznikiem nr 20.

21. Obręb wsi Werstok gm. Dubicze Cerkiewne drogi oznaczone numerami geodezyjnymi: 4, 24, 36, 87, 125, 147, 186/9, 312, 318, 347, 362, 276 o powierzchni ogólnej 9,70ha., zgodnie z załącznikiem nr 21.

22. Obręb wsi Witowo gm. Dubicze Cerkiewne drogi oznaczone numerami geodezyjnymi: 2, 17, 18, 38, 40, 58/1, 77, 87, 106, 213, 224, 226, 237, 376, 382/1, 397, 406, 414, 422, 435, 455 o powierzchni ogólnej 13,39ha., zgodnie z załącznikiem nr 22.

23. Obręb wsi Wiluki gm. Dubicze Cerkiewne drogi oznaczone numerami geodezyjnymi: 5, 8, 9, 22, 29, 35, 62, 65, 78, 82 o powierzchni ogólnej 3,44ha., zgodnie z załącznikiem nr 23.

24. Obręb wsi Wojnówka gm. Dubicze Cerkiewne drogi oznaczone numerami geodezyjnymi: 22, 39, 41, 42, 100, 207, 227, 270, 302, 345 359, 806, 815, 844, 852, 853, 897, 899, 909, 920, 941, 962, 985 o powierzchni ogólnej 12,80ha., zgodnie z załącznikiem nr 24.


25. Obręb wsi Wygon gm. Dubicze Cerkiewne drogi oznaczone numerami geodezyjnymi: 9, 13, 14, 26, 47/2, 54, 56 o powierzchni ogólnej 1,60ha., zgodnie z załącznikiem nr 25.

§2.

Szczegółowe położenie i przebieg dróg wymienionych w §1 jest oznaczony na mapach stanowiących załącznik do niniejszej uchwały.

§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Metryka strony

Udostępniający: Maria Pietryczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2010-11-23

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2010-11-23

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2010-11-23