Uchwała NR XXXVIII/179/10

 

rady gminy dubicze cerkiewne

 

z dnia 5 listopada 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z tabelą poniżej:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2010 rok

Wyszczególnienie

Klasyfikacja

Plan na 2010 rok

Zmniej

szenia

Zwięk

szenia

Plan po zmianach

dział

rozdz.

§

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

010

 

 

230 246

0

83 053

313 299

Pozostała działalność

 

01095

 

229 246

0

83 053

312 299

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwiazkom gmin)

 

Zlec.

2010

79 246

0

83 053

162 299

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

750

 

 

81 164

0

9 167

90 331

Urzędy gmin

 

75023

 

11 744

0

9 167

20 911

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

 

własne

0870

100

0

3 880

3 980

Wpływy z różnych dochodów

 

własne

0970

100

0

5 287

5 387

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

751

 

 

11 452

0

18 795

30 247

Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

 

75109

 

0

0

18 795

18 795

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwiazkom gmin)

 

Zlec.

2010

0

0

18 795

18 795

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

754

 

 

17 200

0

15 000

32 200

Ochotnicze straże pożarne

 

75412

 

17 200

0

15 000

32 200

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwstycji i zakupów inwestycyjnych

 

Wł. dot.

6300

0

0

15 000

15 000

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZICZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

756

 

 

1 113 124

0

1 383

1 114 507

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

 

75618

 

32 954

0

1 383

34 337

Wpływy z różnych opłat

 

własne

0690

11 804

0

1 383

13 187

RÓŻNE ROZLICZENIA

758

 

 

1 734 686

0

153 370

1 888 056

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

 

75801

 

1 369 054

0

153 370

1 522 424

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

własne

2920

1 369 054

0

153 370

1 522 424

POMOC SPOŁECZNA

852

 

 

595 644

10 900

39 102

623 846

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

85212

 

378 150

0

21 448

399 598

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwiazkom gmin)

 

Zlec.

2010

378 000

0

21 448

399 448

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

85214

 

100 900

10 900

0

90 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

Wł. dot.

2030

100 900

10 900

0

90 000

Zasiłki stałe

 

85216

 

27 346

0

13 654

41 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

Wł. dot.

2030

27 346

0

13 654

41 000

Pozostała działalność

 

85295

 

54 448

0

4 000

58 448

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

Wł. dot.

2030

32 000

0

4 000

36 000

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

854

 

 

24 235

0

10 159

34 394

Pomoc materialna dla uczniów

 

85415

 

24 235

0

10 159

34 394

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

Wł. dot.

2030

24 235

0

10 159

34 394

RAZEM:

 

 

 

4 778 800

10 900

330 029

5 097 929

 

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z tabelą poniżej:

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2010 rok

Wyszczególnienie

Klasyfikacja

Plan na 2010 rok

Zmniej

szenia

Zwięk

szenia

Plan po zmianach

dział

rozdz.

§

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

010

 

 

476 375

0

129 152

605 527

Infrastruktura wodociągową i sanitacyjna wsi

 

01010

 

393 629

0

46 099

439 728

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

własne

6050

55 000

0

46 099

101 099

Pozostała działalność

 

01095

 

80 246

0

83 053

163 299

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

Zlec.

3030

68 896

0

64 147

133 043

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

Zlec.

4110

157

0

157

314

Składki na Fundusz Pracy

 

Zlec.

4120

25

0

25

50

Wynagrodzenia bezosobowe

 

Zlec.

4170

1 020

0

1 020

2 040

Zakup materiałów i wyposażenia

 

Zlec.

4210

383

0

66

449

Zakup usług pozostałych

 

Zlec.

4300

253

0

261

514

Różne opłaty i składki

 

Zlec.

4430

9 500

0

17 277

26 777

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

 

Zlec.

4740

12

0

100

112

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

700

 

 

78 500

0

21 000

99 500

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

70005

 

78 500

0

21 000

99 500

Wynagrodzenia bezosobowe

 

własne

4170

3 000

0

1 000

4 000

Zakup materiałów i wyposażenia

 

własne

4210

55 000

0

20 000

75 000

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

750

 

 

968 194

300

6 500

974 394

Urzędy gmin

 

75023

 

826 574

0

6 200

832 774

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

 

własne

3020

2 000

0

1 500

3 500

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

własne

4140

0

0

2 000

2 000

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej

 

własne

4370

6 100

0

2 700

8 800

Spis powszechny i inne

 

75056

 

15 240

300

300

15 240

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

 

Zlec.

3020

9 000

0

300

9 300

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

 

Zlec.

3040

2 800

300

0

2 500

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

751

 

 

11 452

0

18 795

30 247

Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

 

75109

 

0

0

18 795

18 795

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

Zlec

3030

0

0

11 300

11 300

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

Zlec

4110

0

0

480

480

Składki na Fundusz Pracy

 

Zlec

4120

0

0

36

36

Wynagrodzenia bezosobowe

 

Zlec

4170

0

0

2 800

2 800

Zakup materiałów i wyposażenia

 

Zlec

4210

0

0

1 179

1 179

Zakup usług pozostałych

 

Zlec

4300

0

0

2 462

2 462

Podróże służbowe krajowe

 

Zlec

4410

0

0

300

300

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

 

Zlec

4740

0

0

238

238

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

754

 

 

103 488

0

14 512

118 000

Ochotnicze straże pożarne

 

75412

 

100 488

0

14 512

115 000

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

 

6060

3 638

0

14 512

18 150

Zakup radiotelefonu dla OSP Tofiłowce

 

Własne

 

 

3 638

0

 

Zakup motopompy dla OSP Dubicze Cerkiewne

 

własne

 

 

0

18 150

 

OCHRONA ZDROWIA

851

 

 

79 475

0

25 000

104 475

Lecznictwo ambulatoryjne

 

85121

 

54 000

0

25 000

79 000

Zakup materiałów i wyposażenia

 

własne

4210

45 100

0

25 000

70 100

POMOC SPOŁECZNA

852

 

 

709 528

19 110

62 812

753 230

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

85212

 

378 000

210

21 658

399 448

Świadczenia społeczne

 

Zlec.

3110

366 660

0

20 805

387 465

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

Zlec.

4110

1 113

0

100

1 213

Składki na Fundusz Pracy

 

Zlec.

4120

183

0

20

203

Wynagrodzenia bezosobowe

 

Zlec.

4170

7 004

0

350

7 354

Zakup materiałów i wyposażenia

 

Zlec.

4210

210

210

0

0

Zakup usług pozostałych

 

Zlec.

4300

2 780

0

383

3 163

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

 

85214

 

144 900

18 900

18 000

144 000

Świadczenia społeczne

 

 

3110

144 900

18 900

0

126 000

 

 

Własne dotacja

 

 

10 900

0

 

 

 

własne

 

 

8 000

0

 

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

 

własne

4330

0

0

18 000

18 000

Zasiłki stałe

 

85216

 

27 346

0

13 654

41 000

Świadczenia społeczne

 

Wł. dot

3110

27 346

0

13 654

41 000

Pozostała działalność

 

85295

 

70 808

0

9 500

80 308

Świadczenia społeczne

 

 

3110

47 960

0

8 000

55 960

 

 

własne

 

 

0

4 000

 

 

 

Wł. dotacja

 

 

 

4 000

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

własne

4210

5 400

0

1 500

6 900

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

853

 

 

105 681

3 882

4 682

106 481

Pozostała działalność

 

85395

 

105 681

3 882

4 682

106 481

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

Wł. dot

4017

12 113

181

0

11 932

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

4019

1 819

0

3

1 822

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

Wł. dot

4117

5 429

1 896

0

3 533

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

 

4119

830

183

0

647

Składki na Fundusz Pracy

 

Wł. dot

4127

1 700

1 143

0

557

Składki na Fundusz Pracy

 

 

4129

103

1

0

102

Wynagrodzenia bezosobowe

 

Wł. dot

4177

33 789

0

2 502

36 291

Wynagrodzenia bezosobowe

 

 

4179

6 096

0

120

6 216

Zakup materiałów i wyposażenia

 

Wł. dot

4217

16 256

327

0

15 929

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4219

1 766

0

666

2 432

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

Wł. dot

4247

2 550

0

377

2 927

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

 

4249

350

0

97

447

Zakup usług pozostałych

 

Wł. dot

4307

15 258

0

734

15 992

Zakup usług pozostałych

 

 

4309

2 333

0

108

2 441

Podróże służbowe krajowe

 

Wł. dot

4417

657

0

66

723

Podróże służbowe krajowe

 

 

4419

101

0

9

110

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

 

 

4747

1 120

132

0

988

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

 

 

4749

170

19

0

151

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

854

 

 

65 301

0

13 799

79 100

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

85404

 

20 653

0

1 100

21 753

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

 

własne

3020

0

0

1 100

1 100

Pomoc materialna dla uczniów

 

85415

 

42 748

0

12 699

55 447

Stypendia dla uczniów

 

Wł. dot

3240

25 585

0

12 699

38 284

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

900

 

 

441 718

0

31 169

472 887

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 

90001

 

135 858

0

6 200

142 058

Zakug usług pozostałych

 

własne

4300

24 498

0

6 200

30 698

Oczyszczanie miast i wsi

 

90003

 

10 610

0

15 000

25 610

Zakug usług pozostałych

 

własne

4300

1 560

0

15 000

16 560

Pozostała działalność

 

90095

 

208 995

0

9 969

218 964

Wynagrodzenia osobowe

 

własne

4010

118 626

0

5 000

123 626

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

własne

4110

17 048

0

2 000

19 048

Składki na Fundusz Pracy

 

własne

4120

3 545

0

1 661

5 206

Zakup usług remontowych

 

własne

4270

0

0

1 308

1 308

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

921

 

 

1 111 766

0

15 000

1 126 766

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

92109

 

1 057 553

0

15 000

1 072 553

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

 

własne

6229

193 026

0

15 000

208 026

RAZEM:

 

 

 

6 085 003

23 292

342 421

6 404 132

 

§ 3.

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w latach 2010 - 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6 412 864 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6.

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

 1. Dochody budżetowe ogółem: 5 097 929 zł.

a) dochody bieżące –  4 311 390 zł

b) dochody majątkowe –  786 539 zł

 2. Wydatki budżetowe ogółem: 6 404 132 zł.

a) wydatki bieżące –  4 576 003 zł

b) wydatki majątkowe –  1 828 129 zł

Deficyt budżetowy w kwocie 1 428 003 zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 368 787 zł, nadwyżką budżetową w kwocie 453 781 zł oraz przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 483 635 zł.

§ 7.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 600 000 zł;

w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 200 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 368 787 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Kulik

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2010-11-24

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2010-11-24

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2010-11-24