UCHWAŁA Nr XXXVIII/176/10


Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 5 listopada 2010r.

w sprawie uchwalenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 i art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r.

Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173. poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), w związku z art. 24 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858, z 2007r. Nr 147, poz. 1033, z 2009r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010r. Nr 47, poz. 278), uchwala się, co nastepuje:

§ 1.

1. Na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociagów i Kanalizacji w Hajnówce uchwala się taryfę na okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w wyskości 1,96 zł netto + VAT (według obowiązujących przepisów) dla wszystkich grup odbiorców oraz opłatę abonamentową na odbiorcę w zł/m-c w wysokości 1,80 zł netto + VAT (według obowiązujących przepisów).

2. Ustala się taryfę dla zbiorowego odprowadzania nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne w wysokości 2,88 netto + VAT (według obowiązujących przepisów).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXX/138/09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Makarewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2010-11-23

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2010-11-23

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2010-11-23