UCHWAŁA  NR XXVII/ 175/10

RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia  28 września 2010r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Hajnowskiego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1590 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 ,Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z  2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457,z 2006r. Nr 17, poz. 128  i Nr 181, poz.1337z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 , z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 , poz. 1458  z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142, poz. 146 i  Nr 106, poz.675) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123, poz.835) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Rada Gminy Dubicze Cerkiewne wyraża zgodę na udzielenie Powiatowi Hajnowskiemu dotacji celowej w kwocie 10 000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy zł) z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1676B w Grabowiec- Rutka.

2. W przypadku niewykorzystania w całości przez Powiat Hajnowski środków finansowych , o których mowa w ust. 1, kwota niewykorzystanych środków podlega zwrotowi. Udzielona dotacja nie może być wykorzystana na inne cele.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne do podpisania szczegółowej umowy określającej zasady przekazania środków finansowych oraz ich rozliczenia.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryka strony

Udostępniający: Maria Pietryczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2010-10-06

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2010-10-06

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2010-10-06