UCHWAŁA NR XXXVII/174/10

RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 28 września 2010 r.

w sprawie ustalenia regulaminu szczegółowych zasad konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1590 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 ,Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457,z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 , z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 , poz. 1458 z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142, poz. 146 i Nr 106, poz.675) oraz art. 5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004r. Nr 64, poz.593, Nr 116 poz. 1203 i Nr 210 poz.2135, z 2005r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz.1462 i Nr 249 poz.2104, z 2006r. Nr 94 poz.651, z 2008r. Nr 209 poz.1316, z 2009r. Nr 19 poz.100, Nr 22 poz.120 i Nr 157 poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28 poz. 146) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się regulamin szczegółowych zasad konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/174/10

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 28 września 2010 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXVII-174-10

Metryka strony

Udostępniający: Maria Pietryczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2010-10-06

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2010-10-06

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2010-10-06