UCHWAŁA NR XXXVII/171/10

RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 28 września 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z tabelą poniżej:

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/171/10

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 28 września 2010 r.

Tabela Nr 1 - Zmiany w dochodach

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/171/10

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 28 września 2010 r.

Tabela 2 - zmiany w wydatkach budżetu

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/171/10

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 28 września 2010 r.

Załącznik Nr 1 - wydatki inwestycyjne

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/171/10

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 28 września 2010 r.

Załącznik Nr 2 - wydatki UE

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/171/10

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 28 września 2010 r.

Załącznik Nr 3 - przychody i rozchody

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/171/10

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 28 września 2010 r.

Załącznik Nr 4 - zadania zlecone

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z tabelą poniżej:

§ 3.

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w latach 2010 - 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6 400 064 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5.

Łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 428 003 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 121 800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7.

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: 4 778 800 zł.

a) dochody bieżące – 4 011 141 zł

b) dochody majątkowe – 767 659 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: 6 085 003 zł.

a) wydatki bieżące – 4 332 485 zł

b) wydatki majątkowe – 1 752 518 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 1 306 203 zł zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 368 787 zł, nadwyżką budżetową w kwocie 453 781 zł oraz przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 483 635 zł.

 

§ 8.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 600 000 zł; w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 200 000 zł;

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 368 787 zł.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Kulik

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2010-10-06

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2010-10-06

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2010-10-06