UCHWAŁA Nr XXXVII/170/10

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 28 września 2010 roku

w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej

Na podstawie art. 234 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Dubicze Cerkiewne uchwala, co następuje:

Rozdział I

Procedura uchwalania budżetu gminy

§ 1

Radni, komisje Rady Gminy, rady sołeckie, reprezentanci społecznych komitetów, organizacji pozarządowych ubiegających się o dotacje składają do urzędu gminy wnioski do projektu budżetu do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 2

1. Wójt Gminy do dnia 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy opracowuje założenia polityki społeczno – gospodarczej wraz ze wskaźnikami, o których mowa w ust. 2 pkt.2.

2. Założenia do projektów planów finansowych, o których mowa w § 2 ust. 1, opracowane są na podstawie:

1) stawek podatkowych, opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego,

2) prognoz wzrostu cen w roku budżetowym,

3) przewidywanego planu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy i w roku budżetowym /z uzasadnieniem ewentualnych zmian/,

4) wynagrodzeń obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy i planowanego wskaźnika wzrostu w roku budżetowym,

5) dodatkowych kryteriów:

a) wykaz szczegółowych zadań zaplanowanych do wykonania wraz z szacunkowym kosztem ich wykonania,

b) zasady kalkulowania środków na wydatki bieżące (wydatki osobowe, opłatę mediów, usługi niematerialne, remonty itp.) powinny uwzględniać:

- stopień inflacji,

- wzrost cen towarów i usług,

- wzrost wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej,

- wzrost wydatków w budżecie państwa;

§ 3

Dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek budżetowych, dyrektorzy instytucji kultury, w oparciu o założenia, o których mowa w § 2 opracowują i przedkładają skarbnikowi gminy w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy, plany rzeczowe zadań oraz projekty planów finansowych.

§ 4

Skarbnik gminy w oparciu o przedłożone materiały i wnioski, a także obliczone kwoty

dochodów własnych gminy, informację o projektach kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i subwencji z budżetu państwa a także projektów dotacji na realizację zadań przyjętych do realizacji w drodze porozumień, opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu.

 

Rozdział II

Materiały towarzyszące projektowi budżetu

§ 5

1. Wójt gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 235-237), uwzględniając wskazówki Rady Gminy i materiały opracowane przez skarbnika gminy przygotowuje projekt budżetu wraz z objaśnieniami oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany.

2. Objaśnienia do projektu budżetu obejmują:

1) projekt uchwały budżetowej,

2) omówienie dochodów z poszczególnych źródeł, wyszczególnionych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

3) uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków, wyszczególnionych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w tym:

a) wydatków na zadania własne o charakterze obligatoryjnym,

b) wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

c) wydatków na cele inwestycyjne,

d) dotacji dla jednostek organizacyjnych rozliczających się z budżetem gminy,

e) dotacji dla innych podmiotów;

4) prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne,

5) omówienie zadań inwestycyjnych, w tym zaangażowanie środków budżetu gminy, w zakresie:

a) stanu zaawansowania rzeczowego i finansowego,

b) ogólnego kosztu inwestycji,

c) daty rozpoczęcia i zakończenia robót.

3. Projekt budżetu wraz z objaśnieniami oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub projekt jej zmiany Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy, przekazując przewodniczącemu Rady Gminy, do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

4. Projekt budżetu Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości poprzez wyłożenie w biurze Rady Gminy, o czym informuje się mieszkańców na stronie internetowej Urzędu Gminy.

5. Wójt Gminy przesyła projekt budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie określonym w ust. 3.

6. W terminie 7 dni od daty przekazania projektu budżetu Radzie Gminy, Wójt przekazuje podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania ich planów

finansowych.

Rozdział III

Uchwalanie budżetu

§ 6

1. Przewodniczący Rady Gminy po otrzymaniu projektu budżetu wraz z materiałami informacyjnymi, niezwłocznie przesyła go członkom stałych komisji Rady do zaopiniowania.

2. Komisje rady w terminie do 6 grudnia odbywają posiedzenia i przekazują na piśmie mswoje opinie i wnioski do Komisji Rozwoju Gospodarczego, najpóźniej w ciągu 2 dni od dnia posiedzenia komisji.

3. W przypadku zgłoszenia propozycji wprowadzenia do budżetu nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie, istnieje obowiązek wskazania przez komisję źródła jego finansowania.

4. Komisja Rozwoju Gospodarczego w terminie do 7 dni od daty otrzymania wniosków i opinii stałych komisji rady rozpatruje je i formułuje ostateczną opinię o projekcie budżetu.

§ 7

1. Niezwłocznie, najpóźniej następnego dnia po sporządzeniu przez Komisję Rozwoju Gospodarczego opinii na piśmie, jest ona przekazywana Wójtowi Gminy, który po zapoznaniu się z jej treścią nanosi w terminie 7 dni autopoprawki do projektu budżetu.

2. Wnioski komisji nieuwzględnione w projekcie budżetu, wymagają uzasadnienia Wójta i są przedstawione celem rozstrzygnięcia przez Radę Gminy na sesji budżetowej.

§ 8

Przy sporządzaniu projektu porządku obrad sesji Rady Gminy, na której rozpatrywany będzie projekt budżetu, powinny być uwzględnione następujące punkty:

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

2) odczytanie opinii i wniosków stałych komisji rady gminy,

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku,

4) dyskusja oraz głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

§ 9

1. Rada Gminy uchwala budżet do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. W przypadku nie uchwalenia budżetu przez radę do końca roku poprzedzającego rok budżetowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przedstawiony przez Wójta projekt budżetu stanowi podstawę gospodarki budżetowej na okres nie dłuższy niż do 31 stycznia roku budżetowego.

 

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§ 12

Traci moc uchwała Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr XXIII/124/2005 z dnia 2 grudnia 2005 roku w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Pietryczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2010-09-27

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2010-09-27

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2010-09-27