UCHWAŁA NR XXXVII/ 169 /10

RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 28  września 2010 r.

w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określonąw ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 223 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Gminy Dubicze Cerkiewne uchwala, co następuje:

§ 1.  

Zespół Szkół w Dubiczach Cerkiewnych prowadząca działalnośćokreślonąw ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) gromadzina wydzielonym rachunku dochody ze źródeł określonych w § 2.

§ 2.

Jednostka budżetowa wymieniona w § 1 gromadzina wydzielonym rachunku dochody z następujących źródeł:

1) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;

2) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej;

3) opłaty z tytułu wyżywienia w stołówce szkolnej;

4) opłaty za wynajem i dzierżawę sal, pomieszczeńi innych powierzchni;

5) opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej, boiska oraz sprzętu sportowego;

6) opłaty za korzystanie z urządzeń, komputerów i innego wyposażenia;

7) opłaty z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich;

8) opłaty z tytułu wydawania duplikatów świadectw i legitymacji uczniowskich;

9) wpływy ze sprzedaży rzeczowych składników majątkowych;

10) środki pozabudżetowe pozyskane z fundacji, stowarzyszeńi innych instytucji na realizacje programów;

11) wpływy z innych usług;

12) odsetki bankowe od środków na wydzielonym rachunku bankowym,

13) opłaty z tytułu sprzedaży odpadów konsumpcyjnych, opakowań szklanych, makulatury;

14) opłaty za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dubiczach Cerkiewnych i Zespole Szkół.

§ 3.

1. Dochody gromadzone przez jednostkę budżetową na wydzielonym rachunku sąprzeznaczone na:

1) zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej oraz pokrycie innych kosztów związanych z jej funkcjonowaniem;

2) zakup pomocy szkolnych, wyposażenia, materiałów i środków czystości niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Zespołu Szkół i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego;

3) naprawy, remonty, konserwacja obiektów, pomieszczeń i sprzętu,

4) organizację imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych z młodzieżą szkolną,

5) zakup nagród konkursowych oraz innych nagród rzeczowych wyróżniającym się uczniom;

6) koszty przejazdów i posiłków regeneracyjnych młodzieży biorącej udział w olimpiadach, rozgrywkach sportowych i imprezach kulturalnych oraz opiekunom,

7) aktualizację książek zdrowia i badania lekarskie pracowników,

8) pokrycie kosztów związanych z organizacją kursów i szkoleń,

9) wypłaty stypendiów,

10) koszty podróży pracowników,

11) sfinansowanie wydatków bieżących,

12) zakup pomocy dydaktycznych,

13) cele wskazane przez spadkodawcęoraz darczyńcę;

14) remont lub odtworzenie mienia, w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułów wymienionych z § 2 pkt. 2;

15) wydatki związane z bankowąobsługąrachunku dochodów;

16) wydatki związane z realizacją programów realizowanych ze środków pozyskanych na podstawie zawartych porozumień;

17) inne cele związane z działalnościątych jednostek budżetowych.

2. Dochody gromadzone przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku nie mogąbyćprzeznaczone na finansowanie wynagrodzeńosobowych.

§ 4.

1. Kierownicy jednostek budżetowych wymienionych w § 1 łącznie z projektami planów finansowych tych jednostek opracowująprojekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych.

2. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych sąsporządzane w szczegółowości dział, rozdział i paragraf.

3. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych przekazywane sąWójtowi w terminie określonym w uchwale Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

4. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zatwierdzone przez kierownika jednostki budżetowej, stanowiąpodstawęgospodarki finansowej jednostek budżetowych w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia podjęcia uchwały budżetowej przez RadęGminy.

5. Plany finansowe dochodów rachunku dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych, ujęte w załączniku do uchwały budżetowej, stanowiąprognozęgromadzonych dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz stanowią podstawęgospodarki finansowej; sąone zatwierdzane przez kierowników jednostek budżetowych gromadzących te dochody w terminie do 14 dni od otrzymania od Wójta informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek.

6. Kierownicy jednostek budżetowych mogązwiększaćwydatki finansowane dochodami ze źródeł określonych w § 2 w przypadku realizacji wyższych od planowanych dochodów oraz dokonywaćprzeniesieńplanowanych wydatków w planach finansowych tych dochodów i wydatków nimi finansowanych.

7. Kierownicy jednostek budżetowych, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, zawiadamiająWójta o dokonanych zmianach.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XXX/168/06 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół w Dubiczach Cerkiewnych.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., z wyjątkiem § 4 ust. 1 – 3, który wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Pietryczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2010-09-27

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2010-09-27

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2010-09-27