UCHWAŁA NR XXXVI/167/10

RADY GMINY Dubicze Cerkiewne

z dnia 10 sierpnia 2010r.

w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.


     Na podstawie art.18, ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591,z 2002 r. Nr23, poz.220,Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271,Nr 214, poz.1806,z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055,Nr 116, poz.1203, z 2005 Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr48,poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218,z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr.157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142)oraz art. art.89, 90 i 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r Nr 159, poz.1547, z 2004 r. Nr 25, poz.219, Nr 102, poz.1055,Nr 167,poz.1760, z 2005r. Nr175, poz.1457, z 2006 r.Nr 17, poz.128, Nr 34, poz.242, Nr 146, poz.1055,Nr 159,poz.1127, Nr218, poz.1592, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 112, poz.766, z 2008 r Nr 96, poz.607, Nr 180, poz.1111,z 2009 Nr 213, poz.1651 i 1652) na wniosek Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia  30 lipca 2010r.  uchwala się, co następuje:


§ 1.

Dokonuje się nowego podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustala liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu, które określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego , Biuletynie Informacji

Publicznej oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 3.

Przekazuje się niezwłocznie po jednym egzemplarzu uchwały Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi

Wyborczemu w Białymstoku.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka strony

Udostępniający: Maria Pietryczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2010-08-16

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2010-08-16

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2010-08-16