UCHWAŁA  NR  XXXV/166 /10
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE
 z dnia  29 czerwca  2010r.

w sprawie  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stary Kornin


     Na podstawie art. 18 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,  z 2003r.  Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,  z 2005r.  Nr 172, poz. 1441 i  Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr  48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,  z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz.142  i poz. 146 ) uchwala się, co następuje:


§ 1.

Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Stary Kornin na lata 2010-2017 przyjęty uchwałą  nr 1/2010 z dnia 22 czerwca 2010r. Zebrania Wiejskiego wsi Stary Kornin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji  w Dzienniku Urzędowym Województwa Po Podlaskiego.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Pietryczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2010-08-31

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2010-08-31

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2010-08-31