Uchwała Nr XXXV/ 165 /10

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia  29  czerwca 2010 r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,  z 2003r.  Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,  z 2005r.  Nr 172, poz. 1441 i  Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr  48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,  z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz.142  i poz. 146) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146) uchwala się,  co następuje:


§ 1.

 

1. Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej do dnia 31 sierpnia każdego roku pisemną informację:

1)    o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne za I półrocze,

2)    o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

3)    o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 ma zastosowanie po raz pierwszy do informacji sporządzonych za I półrocze 2011 r.


§ 2.

 

Zakres informacji Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne za I półrocze roku budżetowego obejmuje:

1. część tabelaryczna:

1) zestawienie wykonania dochodów i wydatków w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej,

2) realizacji zadań zleconych,

3) zestawienie udzielonych dotacji,

2. część opisową z uwzględnieniem danych dotyczących:

1) omówienie stopnia realizacji dochodów i wydatków, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,

2) stanu zadłużenia gminy.

3. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powinna obejmować stopień realizacji przedsięwzięć określonych uchwałą Rady Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w tym:

1) Projekty związane z:

a) programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,

b) umowami o partnerstwie publiczno-prawnym.

2) Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

3) Gwarancje i poręczenia udzielane przez Gminę.


§ 3.

 

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze powinna obejmować dla każdej odrębnie:

1)    część tabelaryczną zawierającą zestawienie wykonania planów finansowych instytucji, w szczególności nie mniejszej niż w planach finansowych wraz z wyszczególnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

2)    Część opisową zawierającą omówienie stopnia realizacji planów


§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5.

 

Traci moc uchwała Nr XXX/165/2006 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze.


§ 6.

 

Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia.

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Pietryczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2010-06-30

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2010-06-30

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2010-06-30