Uchwała Nr XXXIV/161/10

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 29  kwietnia  2010r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy  Dubicze Cerkiewne.


         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1590 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 ,Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z  2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457,z 2006r. Nr 17, poz. 128  i Nr 181, poz.1337z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 , z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 , poz. 1458  z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 i z 2010r. Nr 28, poz.146) po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z wykonania budżetu za 2009 rok i w oparciu o pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej uchwala się, co następuje:


§ 1.

 

Udzielić absolutorium Wójtowi Gminy  z tytułu wykonania budżetu gminy za 2009 rok po uwzględnieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2.

 

Niniejszą uchwałę przekazać Regionalnej Izbie  Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Pietryczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2010-05-10

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2010-05-10

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2010-05-10