Uchwała  Nr XXXIII/160/10

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 29 marca 2010r.


w sprawie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez radę gminy

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80,poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r, Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,  z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 oraz  poz. 1458 z 2009r. Nr 52, poz. 420 i nr 157, poz.1241) i  § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r. Nr 5, poz. 46)uchwala  się, co następuje:

 

§ 1

Ustala się organizację przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez radę  gminy.


§ 2

       Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)radzie gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Dubicze Cerkiewne

2) przewodniczącym rady  – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy   Dubicze Cerkiewne

3)właściwej komisji  - należy przez to rozumieć właściwą merytorycznie Komisję Rady Gminy Dubicze Cerkiewne,

4)wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

5)urzędzie gminy - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne.

§ 3

1.Skargi i wnioski, do których rozpatrzenia i załatwienia właściwa jest rada gminy przyjmowane są w sekretariacie urzędu gminy w godzinach pracy.

2.Przewodniczący rady  przyjmuje dodatkowo obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy piątek każdego tygodnia , a jeżeli jest dniem wolnym od pracy, w następnym dniu roboczym, w godzinach od 14ºº do 17ºº.

3. Informację o przyjęciach, o których mowa w ust.1 i 2 wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu gminy oraz w widocznym miejscu w siedzibach gminnych jednostek organizacyjnych.


§ 4

Rejestr skarg i wniosków oraz zbiór akt dotyczących ich rozpatrywania i załatwiania przez radę gminy prowadzi pracownik urzędu gminy właściwy do spraw  z zakresu obsługi rady gminy.

§ 5

1.Skarga lub wniosek, po ich zarejestrowaniu w rejestrze, o którym mowa w § 4  są przekazywane przewodniczącemu rady, który nadaje im dalszy bieg.

2.Przewodniczący rady kieruje skargę lub wniosek odpowiednio do wójta lub przewodniczącego właściwej komisji .

3.Przewodniczący rady w porozumieniu z wójtem lub przewodniczącym właściwej komisji może ustalić rodzaj działań, które należy podjąć w celu załatwienia danej sprawy.

4.Właściwa komisja przedkłada przewodniczącemu rady propozycję sposobu załatwienia skargi lub wniosku w formie opinii.

5.Przewodniczący rady wprowadza do porządku obrad najbliższej sesji sprawę rozpatrzenia skargi lub wniosku przez radę gminy.

6.Czynności podejmowane w celu zbadania spraw podnoszonych w skardze lub wniosku oraz  rozstrzygnięcia rady gminy  dokumentowane są odpowiednimi zapisami w protokole sesji i podjętą uchwałą.

§ 6

1.Rada gminy w uzasadnionym przypadku przed podjęciem rozstrzygnięcia może powołać komisję doraźną do rozpatrzenia skargi.

2.Komisja, o której mowa w ust.1 w celu rozpatrzenia skargi może przeprowadzić kontrolę, rozmowy oraz przesłuchania osób, z których to czynności sporządza protokół.

§ 7

1.O sposobie załatwienia skargi lub wniosku przez radę gminy, przewodniczący rady zawiadamia skarżącego lub wnioskodawcę zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

2.Do zawiadomienia, o którym mowa w ust.1 dołącza się uchwałę rady gminy.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Pietryczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2010-04-08

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2010-04-08

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2010-04-08