UCHWAŁA  Nr  XXXIII/ 159/ 10

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 29 marca 2010r.

w sprawie ustalenia cennika usług Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych.


       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1590 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 ,Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z  2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457,z 2006r. Nr 17, poz. 128  i Nr 181, poz.1337z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 , z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 , poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r Nr 9, poz .43. Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 ,z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199,poz.1937 Nr.223,poz.1458,z 2009 r. Nr.19,poz.101.Nr.19,poz.100,Nr.157,poz.1241) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.


 Ustala się cennik usług Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych jak niżej:

1. Wypożyczalnia sprzętu i korzystanie z kąpieliska dla dzieci i dorosłych

  1) wynajem roweru wodnego, kajaka  i żaglówki                                             10,00zł /za godzinę

      soboty, niedziele i dni wolne od pracy                                                      15,00zł/ za godzinę

  2) płetwy, deska do pływania, piłka                                                             3,00zł /za godzinę

  3) rower turystyczny                                                                               4,00zł /za godzinę

  4) grill                                                                                                   4,00zł /za godzinę

  5) namiot typu NS                                                                                   100,00zł /za dobę

  6) za wstęp i pobyt na kąpielisku nad zalewem „Bachmaty”

    na rzece Orlanka  (osoby dorosłe)                                           2,00zł/od osoby

    młodzież od lat 7 do  lat 18                                                    1,00zł/od osoby

    (dzieci do lat 7  i turyści korzystający z miejsc noclegowych w Ośrodku są zwolnieni z opłat).


2. POLE BIWAKOWE (namioty):

1) rozbicie namiotu                                                               10,00 zł /za dobę

2)samochód z przyczepa campingową                                       20,00 zł /za dobę

3)za wjazd samochodu osobowego motocykla, motoroweru           10,00 zł/za dobę

3.  NOCLEGI:

1.) DOMKI TURYSTYCZNE

a)„Maciejówka”                                         200,00 zł /za  dobę

1 łóżko                                                    40,00 zł /za dobę od osoby

b)„Dworek”                                               400,00 zł /za dobę

1 łóżko                                                    40,00 zł /za dobę od osoby

c)„Bachmatówka” – piętro                           240,00 zł /za dobę

1 łóżko                                                    40,00zł / za dobę

dostawki w aneksach                                 30,00 zł /za dobę od osoby

d) „Bachmatówka” – parter                         40,00 zł /za dobę od osoby

dostawki w aneksie                                    30,00 zł/za dobę od osoby

e) „Chatka”                                              40,00 zł /za dobę

1 łóżko                                                    20,00 zł /za dobę od osoby


2) Za pierwsze 3 doby cena 40 PLN/łóżko za dostawki 30 PLN . Następne doby 35 PLN/za łóżko, dostawki 25 PLN. Cena za noclegi powyżej 10 dni mogą być negocjowane z Dyrektorem Ośrodka. Dzieci do lat 5 zwolnieni z opłat.  


4. OGNISKO:


1).Przygotowanie ogniska (z patyczkami):                  100,00 zł


5. KARTY POCZTOWE i MAPKI TURYSTYCZNE:


  1) 1 szt. 0,33 zł cena sprzedaży do punktów handlowych

  2) 1 szt. 0,50 zł cena detaliczna


6. WYNAJM POMIESZCZEŃ :


1) sali konferencyjno-widowiskowej w GOKSiR  od  300 do  500 zł

2) sali konferencyjno-widowiskowej w świetlicy w Grabowcu  od 250 do 350 zł                                            

3) świetlicy wiejskiej na uroczystości rodzinne/wesela/urodz. -  zł  150,00 zł

4) świetlicy wiejskiej (uroczystości pogrzebowe) – 100,00zł

5)Ceny mogą ulec zmianie w zależności od świadczonych usług i czasu trwania.

7. KORZYSTANIE Z  PARKINGU NIESTRZEŻONEGO :

1) wjazd na teren parkingu – 3 zł ( od każdego pojazdu).

8.  IZBA KULTURY i TRADYCJI OSP

1) bilet wstępu /zwiedzanie/ -   od 3 zł -  do 5 zł od osoby

2) organizacja warsztatów związanych z twórczością ludową/pisankarstwo, tkactwo, kwiaty bibuły itp. – 360PLN-480PLN,

3) ceny mogą ulec zmianie w zależności od świadczonych usług i czasu trwania .    

     Maksymalna liczba  osób uczestnicząca w zajęciach  - 24 osoby.                                                 

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

                                                        

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXX/169/06 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 lipca 2006r. Dubiczach Cerkiewnych .

                                                        

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Metryka strony

Udostępniający: Maria Pietryczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2010-04-08

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2010-04-08

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2010-04-08