Uchwała Nr XXXIII/158/10

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 29 marca 2010r.

w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Dubicze Cerkiewne położonej w obrębie wsi i gm. Dubicze Cerkiewne.


    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80,poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r, Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,  z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 oraz  poz. 1458 z 2009r. Nr 52, poz. 420 i nr 157, poz.1241) uchwala się co następuje:


§1

 

Postanawia sie nabyć odpłatnie na rzecz Gminy Dubicze Cerkiewne, niezabudowaną nieruchomość położoną w obrębie wsi Dubicze Cerkiewne gm. Dubicze Cerkiewne oznaczoną numerem geodezyjnym 856 o powierzchni 0,0400ha stanowiącą własność Państwa Teresy, Anny i Jerzego, Karola małżonków Binzer zam. w Michałowicach.

§2

Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne.


§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Leon Małaszewski

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2010-04-14

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2010-04-14

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2010-04-14