Uchwała Nr XXXIII/157/10

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 29 marca 2010 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji  powiatowi hajnowskiemu


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,  poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441,  Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52,poz. 420, Nr 157 poz.1241) oraz art.220  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) uchwala się , co następuje:


§1.

 

1. Rada Gminy Dubicze Cerkiewne wyraża zgodę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Hajnowskiemu dotacji celowej w kwocie 2466,00zł. (słownie: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć  złotych) z przeznaczeniem na wsparcie bieżącej  działalności  Warsztatu Terapii Zajęciowej w Hajnówce.


2. W przypadku nie wykorzystania w całości przez Powiat Hajnowski kwoty, o której mowa w ust. 1 środki te podlegają zwrotowi. Środki te nie mogą być wykorzystane na inne cele.


§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne do podpisania szczegółowej umowy określającej zasady przekazania środków finansowych oraz ich rozliczenia.


§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Pietryczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2010-04-08

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2010-04-08

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2010-04-08