UCHWAŁA NR XXXIII/156/10

RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 29 marca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2009 rok

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 7, art. 53 ust. 1, art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r, Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60 poz. 535, Nr 124 poz. 1152, Nr 139 poz. 1324, Nr 229 poz. 2276; z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 145 poz. 1535, Nr 146 poz. 1546, Nr 213 poz. 2155; z 2005 r. Nr 10 poz. 66, Nr 184 poz. 1539, Nr 267 poz. 2252, z 2006 r. Nr 157 poz. 1119,  Nr 208 poz. 1540, Nr 157, poz. 1119, z 2008 r., Nr 63, poz. 393, Nr 144, poz. 900, Nr 171, poz. 1056, Nr 214, poz. 1343, z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649, Nr 91, poz. 742) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 41 poz. 364,; z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 162 poz. 1568, Nr 213 poz. 2081; z 2004r. Nr 11 poz. 96, Nr 261 poz. 2598, z 2005 r. Nr 131 poz.1091, Nr 132 poz. 1111 z 2006 r. Nr 227, poz.1658), uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych za 2009 roku składającego się z:

1.    bilansu, który został sporządzony na dzień 31.12.2009 r. i zamknął się po stronie aktywów i pasywów  kwotą 8 723,01 zł, stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały;

2.    rachunku zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2009 r., stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały;

3.    dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego, stanowiący załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za 2009 roku składającego się z:

1.    bilansu, który został sporządzony na dzień 31.12.2009 r. i zamknął się po stronie aktywów i pasywów  kwotą  21 094,28 zł, stanowiący załącznik Nr 4 do Uchwały;

2.    rachunku zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2009 r., stanowiący załącznik Nr 5 do Uchwały;

3.    dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego, stanowiący załącznik Nr 6 do Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Kulik

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2010-05-11

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2010-05-11

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2010-05-11