Uchwała Nr XXXIII/155/10

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z tabelą poniżej:

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z tabelą poniżej:

§ 3.

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w latach 2010 - 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4.

Łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 568 984 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 431 568 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4 534 705 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7.

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: 4 789 019 zł.

a)  dochody bieżące – 3 748 545 zł 

b)  dochody majątkowe – 1 040 474 zł 

2. Wydatki budżetowe ogółem: 5 926 435 zł.

a)  wydatki bieżące – 4 080 702 zł 

b)  wydatki majątkowe – 1 845 733 zł 

3. Deficyt budżetowy w kwocie 1 137 416 zł zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 200 000 zł, nadwyżką budżetową w kwocie 453 781 zł oraz przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 483 635 zł.

§ 8.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)  sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 600 000 zł; w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 200 000 zł; 


2)  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 200 000 zł. 


3)  Limity udzielanych pożyczek w kwocie 350 000 zł. 

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Maria Pietryczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2010-04-08

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2010-04-08

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2010-04-08