UCHWAŁA  NR XXXII/153/10

RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 22 stycznia 2010r.

w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków na realizację projektów p.n. “ Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród - Nikiforowszczyzna- Wygon , budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Jagodniki"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1590 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128  i Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 , poz. 1458 z 2009r. Nr 52, poz. 420 ) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1.Postanawia się zabezpieczyć w budżecie gminy na rok 2011 środki finansowe na realizację projektu p.n Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród - Nikiforowszczyzna- Wygon , budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Jagodniki - I etap" w kwocie 788 662,00zł ( słownie : siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa zł) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś. III. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej , Działanie 3.3.1. Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej

2. Postanawia się zabezpieczyć w budżecie gminy na rok 2012 środki finansowe na realizację projektu p.n Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród - Nikiforowszczyzna- Wygon , budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Jagodniki - II etap" w kwocie 2 448 500zł ( słownie : dwa miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset zł)  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś. III. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej , Działanie 3.3.1. Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryka strony

Udostępniający: Maria Pietryczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2010-02-01

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2010-02-01

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2010-02-01