Uchwała Nr XXXII/152 /10

Rady Gminy  Dubicze Cerkiewne

z dnia   22 stycznia 2010r.

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok”

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.19  i art.18 ust.2 pkt.15  ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591, z 2002r.  Nr 23 , poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 , z 2003r.  Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203 i Nr 214, poz.1806 z 2005r.  Nr 172 , poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 , poz. 1337 z 2007r. Nr 48 , poz. 327 , Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,  z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241) oraz  art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873,z 2004r. Dz. U. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz.1203, Nr 210 poz.2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i  Nr 249, poz. 2104,z 2006 r. Nr 94, poz. 651,z 2008r. Nr 209, poz.1316 oraz z 2009r. Nr19, poz.100, Nr 22, poz.120 i Nr 157, poz.1241) uchwala  się,  co następuje:

§ 1.

Uchwala się „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Pietryczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2010-02-01

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2010-02-01

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2010-02-01