UCHWAŁA Nr  XXXII/151/10

RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia  22 stycznia 2010r.


w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  na 2010 rok”


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591, z 2002r.  Nr 23 , poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 , z 2003r.  Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203 i Nr 214, poz.1806 z 2005r.  Nr 172 , poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 , poz. 1337 z 2007r. Nr 48 , poz. 327 , Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,  z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241) oraz  art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz.473,Nr 115,poz.793 i  Nr. 176, poz.1238 i nr 227, poz.1505  oraz z 2009r. Nr 18, poz.97 i Nr 144,poz.1175)   uchwala się, co następuje:

 

§1.

Uchwalić Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie   Dubicze Cerkiewne na 2010 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Pietryczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2010-02-01

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2010-02-01

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2010-02-01