Uchwały z 2010 roku

 

 

» Uchwała Nr XXXVII/180/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 5 listopada 2010 r.  w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne

» Uchwała Nr XXXVII/179/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 5 listopada 2010 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

» Uchwała Nr XXXVII/178/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 5 listopada 2010 r.  w sprawie podatku od nieruchomości

» Uchwała Nr XXXVII/176/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 5 listopada 2010 r.  w sprawie uchwalenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

» Uchwała Nr XXXVII/175/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 września 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Hajnowskiego

» Uchwała Nr XXXVII/174/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 września 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu szczegółowych zasad konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

» Uchwała Nr XXXVII/173/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 września 2010 r. w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków na realizację projektów p.n. Przebudowa, rozbudowa oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych w ramach programu dostosowawczego"

» Uchwała Nr XXXVII/172/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 września 2010 r. w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków na realizację projektów p.n. Przebudowa, rozbudowa oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych w ramach programu dostosowawczego"

» Uchwała Nr XXXVII/171/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

» Uchwała Nr XXXVII/170/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 września 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej

» Uchwała Nr XXXVII/169/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

» Uchwała Nr XXXIV/168/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

» Uchwała Nr XXXIV/167/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

» Uchwała Nr XXXIV/166/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stary Kornin

» Uchwała Nr XXXIV/165/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury

» Uchwała Nr XXXIV/164/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dubicze Cerkiewne lub jej jednostkom podległym.

» Uchwała Nr XXXIV/163/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 » Uchwała Nr XXXIV/162/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 » Uchwała Nr XXXIV/161/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy  Dubicze Cerkiewne

» Uchwała Nr XXXIII/160/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez radę gminy

» Uchwała Nr XXXIII/159/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia cennika usług Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych

» Uchwała Nr XXXIII/158/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Dubicze Cerkiewne położonej w obrębie wsi i gm. Dubicze Cerkiewne

» Uchwała Nr XXXIII/157/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji  powiatowi hajnowskiemu

» Uchwała Nr XXXIII/156/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2009 rok

» Uchwała Nr XXXIII/155/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

» Uchwała Nr XXXII/154/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków na realizację projektów p.n. “ Remont zbiornika wodnego Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty w Dubiczach Cerkiewnych na rz. Orlanka"

» Uchwała Nr XXXII/153/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków na realizację projektów p.n. “ Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród - Nikiforowszczyzna- Wygon , budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Jagodniki"

» Uchwała Nr XXXII/152/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok”

» Uchwała Nr XXXII/151/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  na 2010 rok”

» Uchwała Nr XXXII/150/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie 2011r.

» Uchwała Nr XXXII/149/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok


 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Pietryczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2010-01-12

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2010-11-24

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2010-01-12