Uchwały 2014

>> Uchwała nr 34.199.2014 w sprawie podatku od nieruchomości
 
>> Uchwała nr 34.198.2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2014-2031
 
>> Uchwała nr 34.197.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 
>> Uchwała nr 33.196.2014 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2014-2018
 
>> Uchwała nr 33.195.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 
>> Uchwała nr 33.194.2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2014-2031
 
>> Uchwała nr 32.193.2014 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2014-2018
 
>> Uchwała nr 32.192.2014 w sprawie odpłatnego przekazania sieci wodociągowej stanowiącej własność gminy Dubicze Cerkiewne
 
>> Uchwała nr 32.191.2014 w sprawiezmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2014-2031
 
>> Uchwała nr 32.190.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 
>> Uchwała nr 32.189.2014 w sprawie członkowstwa Gminy Dubicze Cerkiewne w Lokalnej Grupie Działania – Puszcza Białowieska
 
>> Uchwała nr 32.188.2014 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne
 
>> Uchwała nr 31.187.2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

>> Uchwała nr 31.186.2014 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne w 2014 roku

>> Uchwała nr 31.185.2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy

>> Uchwała nr 31.184.2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2014 – 2031

>> Uchwała nr 31.183.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 
>> Uchwała nr 31.182.2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2013 rok
 
>> Uchwała nr 30.181.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 
>> Uchwała nr 30.180.2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Dubicze Cerkiewne na 2014r.
 
>> Uchwała nr 30.179.2014 w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
 
>> Uchwała nr 30.178.2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
 
>> Uchwała nr 30.177.2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
 
>> Uchwała nr 30.176.2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Metryka strony

Udostępniający: *

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosława Gawryluk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2014-02-24

Modyfikujący: Marcin Siemieniuk-Morawski

Data modyfikacji: 2016-08-19

Opublikował: Marcin Siemieniuk-Morawski

Data publikacji: 2014-02-24