UCHWAŁA Nr 22.133.2013

RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 29 marca 2013 roku

w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2013 – 2023

            Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240; z 2010 roku Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 roku Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) w związku z art.121 ust. 8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz.1241)  oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 oraz Nr 40, poz. 230; z 2011 roku Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 i z 2012 r. Nr 567) postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2013 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Anna Kulik

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2013-04-04

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2013-04-04

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2013-04-04