Uchwały 2013

37. UCHWAŁA NR 29.175.2013 w sprawie wyrażenia woli przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dubicze Cerkiewne

37. UCHWAŁA NR 29.174.2013 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady na rok 2014

37. UCHWAŁA NR 29.173.2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

37. UCHWAŁA NR 29.172.2013 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dubicze Cerkiewne na rok 2014

37. UCHWAŁA NR 29.171.2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2014 – 2031

37. UCHWAŁA NR 29.170.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

37. UCHWAŁA NR 29.169.2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2013 – 2030

37. UCHWAŁA NR 28.168.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

36. UCHWAŁA NR 28.167.2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2013 – 2030

35. UCHWAŁA NR 28.166.2013 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

34. UCHWAŁA NR 27.165.2013 w sprawie podatku od środków transportowych

33. UCHWAŁA NR 27.164.2013 w sprawie podatku od nieruchomości

32. UCHWAŁA NR 27.163.2013 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie odwołania darowizny.

31. UCHWAŁA NR 27.162.2013 w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne

30. UCHWAŁA NR 26.161.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

29. UCHWAŁA NR 26.160.2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2013 – 2030

28. UCHWAŁA NR 25.159.2013 w sprawie przejęcia od Powiatu Hajnowskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową

27. UCHWAŁA NR 25.158.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

26. UCHWAŁA NR 25.157.2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2013–2030

25. UCHWAŁA NR 24.156.2013 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stary Kornin

24. UCHWAŁA NR 24.155.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

23. UCHWAŁA NR 24.154.2013 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji

22. UCHWAŁA NR 23.153.2013 w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej

21. UCHWAŁA NR 23.152.2013 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Werstok

20. UCHWAŁA NR 23.151.2013 w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Dubicze Cerkiewne.

19. UCHWAŁA NR 23.150.2013 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Górny Gród

18. UCHWAŁA NR 23.149.2013 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody, drzewa uznanego za pomnik przyrody.

17. UCHWAŁA NR 23.148.2013 w sprawie zbycia w formie darowizny niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonej w obrębie wsi Werstok gm. Dubicze Cerkiewne.

16. UCHWAŁA NR 23.147.2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne

15. UCHWAŁA NR 23.146.2013 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne

14. UCHWAŁA NR 23.145.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

13. UCHWAŁA NR 23.144.2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2013 – 2023

12. UCHWAŁA NR 23.143.2013 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dubicze Cerkiewne do realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619B Jagodniki – Dubicze Osoczne w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych -II Etap Bezpieczeństwo- Dostępność -Rozwój"

11. Uchwała nr 22.142.2013 w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie zapowiadanej likwidacji połączeń kolejowych na trasie Hajnówka - Czeremcha- Siedlce- Czeremcha-Hajnówka i Czeremcha -Białystok-Czeremcha i przywrócenia połączenia kolejowego Czeremcha – Wysokoje ( Republika Białoruś) – Czeremcha.

10. Uchwała nr 22.141.2013 w sprawie zbycia w formie darowizny niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonej w obrębie wsi Werstok w gminie Dubicze Cerkiewne.

9. Uchwała nr 22.140.2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

8. Uchwała nr 22.139.2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r.

7. Uchwała nr 22.138.2013 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne w 2013 roku

6. Uchwała nr 22.137.2013 w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez Zespół Szkolno-Oświatowy w Dubiczach Cerkiewnych

6. Uchwała nr 22.136.2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2014 rok

5. Uchwała nr 22.135.2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2012 rok

4. Uchwała nr 22.134.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

3. Uchwała nr 22.133.2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2013 – 2023

2. Uchwała nr 22.132.2013 w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Hajnowskiemu

1. Uchwała nr 22.131.2013 w sprawie udzielenie dotacji celowej Powiatowi Hajnowskiemu

Metryka strony

Udostępniający: *

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Siemieniuk-Morawski

Wprowadzający: Marcin Siemieniuk-Morawski

Data wprowadzenia: 2013-04-04

Modyfikujący: Marcin Siemieniuk-Morawski

Data modyfikacji: 2016-04-04

Opublikował: Marcin Siemieniuk-Morawski

Data publikacji: 2013-04-04