Uchwały 2015

 

>> Uchwała nr 9.75.2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

>> Uchwała nr 9.74.2015 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady na 2016 rok

>> Uchwała nr 9.73.2015 zmieniająca Uchwałę Nr 8.55.2015 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.

>> Uchwała nr 9.72.2015 zmieniająca Uchwałę Nr 8.54.2015 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych.

>> Uchwała nr 9.71.2015 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Dubicze Cerkiewne zaliczanych do sektora finansów publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dubicze Cerkiewne

>> Uchwała nr 9.70.2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Dubicze Cerkiewne na lata 2016 -2023

>> Uchwała nr 9.69.2015 w sprawie zmiany uchwały Nr.13.79.2012 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27-02-2012 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

>> Uchwała nr 9.68.2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dubicze Cerkiewne na rok 2016

>> Uchwała nr 9.67.2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2016 – 2033

>> Uchwała nr 9.66.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2015 – 2032

>> Uchwała nr 9.65.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

>> Uchwała nr 9.64.2015 w sprawie kontynuowania członkostwa Gminy Dubicze Cerkiewne w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

>> Uchwała nr 9.63.2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr 18.108.2012 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 września 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

>> Uchwała nr 9.62.2015 w zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Dubicze Cerkiewne oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

>> Uchwała nr 9.61.2015 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

>> Uchwała nr 8.60.2015 w sprawie uchwalenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne

>> Uchwała nr 8.59.2015 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne

>> Uchwała nr 8.58.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

>> Uchwała nr 8.57.2015 w w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2015 – 2032

>> Uchwała nr 8.56.2015 w w sprawie: ustalenia dziennej stawki opłaty targowej na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne.

>> Uchwała nr 8.55.2015 w w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

>> Uchwała nr 8.54.2015 w sprawie stawek podatku od środków transportowych

>> Uchwała nr 8.53.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

>> Uchwała nr 7.52.2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

>> Uchwała nr 7.51.2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej

>> Uchwała nr 7.50.2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Dubicze Cerkiewne nieruchomości wchodzących w skład Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa

>> Uchwała nr 7.49.2015 w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla Dyrektora Zespołu Szkolno– Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych

>> Uchwała nr 7.48.2015 w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne

>> Uchwała nr 7.47.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2015 – 2032

>> Uchwała nr 7.46.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

>> Uchwała nr 6.45.2015 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

>> Uchwała nr 6.44.2015 w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

>> Uchwała nr 6.43.2015 w sprawie ustalenia cennika usług komunalnych świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury,Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych

>> Uchwała nr 6.42.2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

>> Uchwała nr 6.41.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

>> Uchwała nr 5.40.2015 w sprawie ustalenia cennika usług komunalnych świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury,Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych

>> Uchwała nr 5.39.2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Hajnowskiemu

>> Uchwała nr 5.38.2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

>> Uchwała nr 5.37.2015 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

>> Uchwała nr 5.36.2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o wysokości stawki

>> Uchwała nr 5.35.2015 w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Gminy

>> Uchwała nr 5.34.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2015 – 2032

>> Uchwała nr 5.33.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

>> Uchwała nr 5.32.2015 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne

>> Uchwała nr 5.31.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

>> Uchwała nr 4.30.2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik

>> Uchwała nr 4.29.2015 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2016 rok

>> Uchwała nr 4.28.2015 w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży.

>> Uchwała nr 4.27.2015 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne w 2015 roku

>> Uchwała nr 4.26.2015 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych

>> Uchwała nr 4.25.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2015 – 2032

>> Uchwała nr 4.24.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

>> Uchwała nr 4.23.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2014 rok

>> Uchwała nr 3.22.2015 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

>> Uchwała nr 3.21.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

>> Uchwała nr 3.20.2015 w sprawie zwrotu nakładów poniesionych przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Hajnówce na budowę i utrzymanie obiektów budowlanych punktu skupu mleka w miejscowości Stary Kornin.

>> Uchwała nr 3.19.2015 w sprawie zwrotu nakładów poniesionych przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Hajnówce na budowę i utrzymanie obiektów budowlanych punktu skupu mleka w miejscowości Tofiłowce.

>> Uchwała nr 3.18.2015 w sprawie przekazania nieodpłatnie sieci wodociągowej stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne.

>> Uchwała nr 3.17.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Dubicze Cerkiewne na 2015r.

Metryka strony

Udostępniający: *

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Siemieniuk-Morawski

Wprowadzający: Marcin Siemieniuk-Morawski

Data wprowadzenia: 2015-02-20

Modyfikujący: Marcin Siemieniuk-Morawski

Data modyfikacji: 2016-04-04

Opublikował: Marcin Siemieniuk-Morawski

Data publikacji: 2015-02-20