Uchwały z 2006 roku


» Uchwała nr XXXII/176/06 z dnia 24 października 2006 roku
Uchwała w sprawie zmiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne.


» Uchwała nr XXXII/175/06 z dnia 24 października 2006 roku
Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.


» Uchwała nr XXXI/174/06 z dnia 21 września 2006 roku
Uchwała w sprawie przyjęcia statusu Związku Gminy Regionu Puszczy Białowieskiej


» Uchwała nr XXXI/173/06 z dnia 21 września 2006 roku
Uchwała w sprawie utworzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.


» Uchwała nr XXXI/172/06 z dnia 21 września 2006 roku
Uchwała w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne.


» Uchwała nr XXXI/171/06 z dnia 21 września 2006 roku
Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.


» Uchwała nr XXX/170/06 z dnia 28 lipca 2006 roku
Uchwała w sprawie przyjęcia planu rozwoju wsi Dubicze Cerkiewne


» Uchwała nr XXX/169/06 z dnia 28 lipca 2006 roku
Uchwała w sprawie ustalenia cennika usług Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cekiewnych.


» Uchwała nr XXX/168/06 z dnia 28 lipca 2006 roku
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół w Dubiczach Cerkiewnych


» Uchwała nr XXX/167/06 z dnia 28 lipca 2006 roku
Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.


» Uchwała nr XXX/166/06 z dnia 28 lipca 2006 roku
Uchwała w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego upoważnionych.


» Uchwała nr XXX/165/06 z dnia 28 lipca 2006 roku
Uchwała w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonywania budżetu gminy oraz planów finansowych instytucji Kultury za pierwsze półrocze.


» Uchwała nr XXIX/164/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku
Uchwała dotyczy założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dubiczach Cerkiewnych


» Uchwała nr XXIX/163/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku
Uchwała dotyczy zmiany w budżecie gminy na 2006 rok


» Uchwała Nr XXVIII/162/06 z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie ustalenia cennika usług Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych.


» Uchwała nr XXVIII/161/06 z dnia 30.05.2006 roku
Zmiana w budżecie gmina na 2006 r


» Uchwała Nr XXVIII/160/06 z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2013.


» Uchwała Nr XXVII/159/06 z dnia 25 kwietnia 2006 roku
w sprawie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 685 na odcinku Jelonka -Dubicze Cerkiewne.


» Uchwała Nr XXVII/158/06 z dnia 25 kwietnia 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok


» Uchwała Nr XXVII/157/06 z dnia 25 kwietnia 2006 roku
w sprawie rozwiązania umowy wieczystego użytkowania nieruchomości gminnej.


» Uchwała Nr XXVII/156/06 z dnia 25 kwietnia 2006 roku
w sprawie przyjęcia planu rozwoju wsi Dubicze Cerkiewne


» Uchwała Nr XXVII/155/06 z dnia 25 kwietnia 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy


» Uchwała Nr XXVI/154/06 z dnia 27 marca 2006 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie odpłatności za pomoc w formie posiłku.


» Uchwała Nr XXVI/153/06 z dnia 27 marca 2006 roku
w sprawie statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych.


» Uchwała Nr XXVI/152/06 z dnia 27 marca 2006 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy


» Uchwała Nr XXVI/151/06 z dnia 27 marca 2006 roku
w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.


» Uchwała Nr XXVI/150/06 z dnia 27 marca 2006 roku
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.


» Uchwała Nr XXVI/149/06 z dnia 27 marca 2006 roku
w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy


» Uchwała Nr XXVI/148/06 z dnia 27 marca 2006 roku
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gmine.


» Uchwała Nr XXVI/147/06 z dnia 27 marca 2006 roku
w sprawie budżetu gminy na 2006r


» Uchwała Nr XXV/146/06 z dnia 1 marca 2006 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.


» Uchwała Nr XXV/145/06 z dnia 1 marca 2006 roku
w sprawie zmian w Statucie Gminy Dubicze Cerkiewne.


» Uchwała Nr XXV/144/06 z dnia 1 marca 2006 roku
w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych


» Uchwała Nr XXV/143/06 z dnia 1 marca 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Kultury, Kultury Fizycznej , Sportu i Turystyki Rady Gminy Dubicze Cerkiewne.


» Uchwała Nr XXV/142/06 z dnia 1 marca 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy Dubicze Cerkiewne.


» Uchwała Nr XXV/141/06 z dnia 1 marca 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Porządku Publicznego Rady Gminy Dubicze Cerkiewne.


» Uchwała Nr XXV/140/06 z dnia 1 marca 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubicze


» Uchwała Nr XXV/139/06 z dnia 1 marca 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dubicze Cerkiewne


» Uchwała Nr XXV/138/06 z dnia 1 marca 2006 roku
w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/135/05 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29.12.2005r w sprawie ustalenia cennika za wypożyczenie sprzętu betoniarskiego i sprzedaż kręgów.


» Uchwała Nr XXV/137/06 z dnia 1 marca 2006 roku
w sprawie odpłatności za pomoc w formie posiłku.


» Uchwała Nr XXV/136/06 z dnia 1 marca 2006 roku
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju wsi Grabowiec.


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Chraniuk

Wprowadzający: Kamil Chraniuk

Data wprowadzenia: 2007-03-20

Modyfikujący: Kamil Chraniuk

Data modyfikacji: 2007-04-03

Opublikował: Kamil Chraniuk

Data publikacji: 2007-03-20