Uchwała Nr 21.124.2012

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 29 grudnia 2012 roku

w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2012 – 2023

            Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ust. 8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz.1241)  oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2012 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Anna Kulik

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2013-04-03

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2013-04-03

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2013-04-03