Uchwały z 2012

>> Uchwała 21.130.12- w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na rok 2013

>> Uchwała 21.129.12- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

>> Uchwała 21.128.12- w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Gminy Dubicze Cerkiewne

>> Uchwała 21.127.12- w sprawie budżetu gminy Dubicze Cerkiewne na rok 2013.

>> Uchwała 21.126.12- w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2013 – 2023

>> Uchwała 21.125.12- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

>> Uchwała 21.124.12- w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2012 – 2023

>> UCHWAŁY Z SESJI 20 Z DNIA 14 GRUDNIA 2012

>> UCHWAŁY Z SESJI 19 Z DNIA 30 LISTOPADA 2012

>> UCHWAŁY Z SESJI 18 Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2012

>> Uchwała 17.104.12- w sprawie włączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dubiczach Cerkiewnych do Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych

>> Uchwała 17.103.12- w sprawie zmiany aktu założycielskiego Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych

>> Uchwała 17.102.12- w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne

>> Uchwała 17.101.12- w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Dubicze Cerkiewneoraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

>> Uchwała 17.100.12- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

>> Uchwała 16.99.12- w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne

>> Uchwała 16.98.12- w sprawie podziału Gminy Dubicze Cerkiewne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

>> Uchwała 16.97.12- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/170/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 września 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej

>> Uchwała 16.96.12- w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2012 rok

>> Uchwała 16.95.12- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2012 - 2022

>> Uchwała 16.94.12- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne

>> Uchwała 16.93.12- w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw usytuowanego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty przy miejscu wyznaczonym do kąpieli

>> Uchwała 15.92.12- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/159/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie ustalenia cennika usług Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych

>> Uchwała 15.91.12- w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2012 – 2022

>> Uchwała 15.90.12- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/ 169 /10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

>> Uchwała 15.89.12- w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne

>> Uchwała 14.88.12- w sprawie funduszu sołeckiego

>> Uchwała 14.87.12- w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne w 2012 roku

              >> ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

>> Uchwała 14.86.12- w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół prowadzonych przez Gminę Dubicze Cerkiewne

>> Uchwała 14.85.12- w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2011 rok

>> Uchwała 14.84.12- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

>> Uchwała 14.83.12- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2012 – 2022

>> Uchwała 14.82.12- w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Hajnowskiego

>> Uchwała 13.81.12- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii na 2012r

>> Uchwała 13.80.12- w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele na odcinku Hajnówka - Jelonka

>> Uchwała 13.79.12- w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

>> Uchwała 13.78.12- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/ 169 /10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

>> Uchwała 13.77.12- w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne

>> Uchwała 13.76.12- w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Dubicze Cerkiewne

>> Uchwała 13.75.12- w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ”

>> Uchwała 13.74.12- w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis

          >> Uchwała 1155/12 z dnia 26 marca 2012 r.

>> Uchwała 13.73.12- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

>> Uchwała 13.72.12- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2012 – 2022

Metryka strony

Udostępniający: *

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2012-03-08

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2013-04-03

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2012-03-08