UCHWAŁA  Nr  XXIV/ 116 /09
 

RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 13 marca 2009r.
 
 
 

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grabowiec

 

             Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23 , poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 , z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203 i Nr 214, 1806 z 2005r. Dz. U. Nr 172 , poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128 i  Nr 181 , poz. 1337 z 2007r. Dz. U. Nr 48 , poz. 327 , Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Grabowiec na lata 2009-2015 przyjęty uchwałą   Zebrania Wiejskiego wsi Grabowiec Nr 1/2009 z dnia 30 stycznia 2009r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 

§ 3. Traci moc obowiązującą uchwała Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr XXV/136/06 z dnia 1 marca 2006r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju wsi Grabowiec.

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 

                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                Jerzy Karpiuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Maria Pietryczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2009-03-18

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2010-08-31

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2009-03-18