Uchwały z 2007 roku

 

 

 

» Uchwała Nr XII/60/07 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2007r
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

 

» Uchwała Nr XII/59/07 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2007r
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Porządku Publicznego Rady Gminy Dubicze Cerkiewne.

 

» Uchwała Nr XII/58/07 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2007r
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

 

» Uchwała Nr XII/57/07 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2007r
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy Dubicze Cerkiewne

 

» Uchwała Nr XII/56/07 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2007r
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

 

» Uchwała Nr XII/55/07 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2007r
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dubicze Cerkiewne na rok 2008

 

» Uchwała Nr XI/53/07 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 30 listopada 2007r
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Hajnowskiego.

 

 

» Uchwała Nr XI/51/07 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 30 listopada 2007r
w sprawie zawiadomienia Sekretarza Gminy Dubicze Cerkiewne o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz określenia trybu postępowania przy składaniu tych oświadczeń.

 

» Uchwała Nr XI/50/07 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 30 listopada 2007r
w sprawie przedłużenia taryfy opłat na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

 

 

» Uchwała Nr XI/48/07 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 30 listopada 2007r
w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

 

» Uchwała Nr XI/47/07 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 30 listopada 2007r
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

 

 

» Uchwała Nr X/45/07 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 30 listopada 2007r
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 

» Uchwała Nr X/44/07 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 31 października 2007r
w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 

» Uchwała Nr X/43/07 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 31 października 2007r
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

 

» Uchwała Nr IX/42/07 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 września 2007r
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 

» Uchwała Nr VIII/41/07 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 10 sierpnia 2007r
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2006-2013

 

» Uchwała Nr VIII/40/07 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 10 sierpnia 2007r
w sprawie określenia środków z budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne planowanych na realizację programów operacyjnych

 

» Uchwała Nr VII/39/07 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 3 lipca 2007r
w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne.

 

» Uchwała Nr VII/38/07 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 3 lipca 2007r
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 

» Uchwała Nr VI/37/07 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 3 lipca 2007r
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu do określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Dubicze Cerkiewne

 

» Uchwała Nr VI/36/07 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 17 maja 2007r
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r

 

» Uchwała Nr V/35/07 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 kwietnia 2007r
w sprawie deklaracji intencji finansowania w 2008r przedsięwzięć w ramach projektu "poprawa stanu środowiska i podniesienie standardu życia mieszkańców Gminy Dubicze Cerkiewne poprzez opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej na realizację infrastruktury drogowej

 

» Uchwała Nr V/34/07 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 kwietnia 2007r
w sprawie deklaracji intencji finansowania w 2008r przedsięwzięćw ramach projektu"zwiększenie dostępności obszarów transgranicznych poprzez przebudowę systemu komunikacyjnego powiatu hajnowskiego

 

 

» Uchwała Nr V/32/07 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 kwietnia 2007r
w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

 

» Uchwała Nr V/31/07 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 kwietnia 2007r
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

 

» Uchwała Nr IV/30/07 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 marca 2007r
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

 

» Uchwała Nr IV/29/07 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 marca 2007r
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok.

 

» Uchwała Nr IV/28/07 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 marca 2007r
w sprawie w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r"

 

» Uchwała Nr IV/27/07 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z 23 marca 2007r
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Chraniuk

Wprowadzający: Kamil Chraniuk

Data wprowadzenia: 2007-06-13

Modyfikujący: Kamil Chraniuk

Data modyfikacji: 2008-02-06

Opublikował: Kamil Chraniuk

Data publikacji: 2007-06-13