Uchwały z 2011

>> Uchwała 12.71.11- zmieniająca Uchwałę Nr 11.57.2011 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych

>> Uchwała 12.70.11- w sprawie zmiany uchwały Nr 11.56.2011 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości

>> Uchwała 12.69.11- w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady na rok 2012

>> Uchwała 12.68.11- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

>> Uchwała 12.67.11- w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

>> Uchwała 12.66.11- w sprawie ustalenia opłat za świadczenia oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Dubiczach Cerkiewnych prowadzonego przez Gminę Dubicze Cerkiewne

>> Uchwała 12.65.11- w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Dubiczach Cerkiewnych

>> Uchwała 12.64.11- w sprawie uchwalenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie nieczystości ciekłych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

>> Uchwała 12.63.11- w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

>> Uchwała 12.62.11- w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dubicze Cerkiewne na rok 2012

>> Uchwała 12.61.11- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2012 – 2022

>> Uchwała 12.60.11- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

>> Uchwała 12.59.11- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2011 – 2022

>> Uchwała 11.58.11- w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

>> Uchwała 11.57.11- w sprawie stawek podatku od środków transportowych

>> Uchwała 11.56.11- w sprawie podatku od nieruchomości

>> Uchwała 11.55.11- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

>> Uchwała 11.54.11- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2011 – 2021

>> Uchwała 11.53.11- w sprawie uchwalenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

>> Uchwała 4016/11 z dnia 14 października 2011 r Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

>> Uchwała 10.52.11- w sprawie w sprawie wyrażenia intencji przystąpienia gminy Dubicze Cerkiewne do projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cześć II, administracja samorządowa”

>> Uchwała 10.51.11- w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w miejscowości Dubicze Cerkiewne

>> Uchwała 10.50.11- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

>> Uchwała 10.49.11- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2011 – 2021

>> Uchwała 9.48.11- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

>> Uchwała 9.47.11- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2021

>> Uchwała 8.46.11- w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

>> Uchwała 8.45.11- w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

>> Uchwała 8.44.11- w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej

>> Uchwała 8.43.11- w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiącą pomoc de minimis

>> Uchwała 8.42.11- w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Gminy

>> Uchwała 8.41.11- w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji  powiatowi hajnowskiemu

>> Uchwała 8.39.11- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

>> Uchwała 8.38.11- w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2011 – 2021

>> Uchwała 7.37.11- w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla Dyrektora Zespołu Szkół  w Dubiczach Cerkiewnych

>> Uchwała 7.36.11- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  na lata 2011-2018

>> Uchwała 7.35.11- o  zajęciu stanowiska  w sprawie   ratyfikacji  przez władze Republiki Białoruś umowy o małym ruchu granicznym między Polską i Białorusią

>> Uchwała 7.34.11- w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2010 rok

>> Uchwała 7.33.11- w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Hajnowskiego

>> Uchwała 7.32.11- w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Hajnówka

>> Uchwała 7.31.11- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne

>> Uchwała 7.30.11- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

>> Uchwała 7.28.11- w sprawie zbycia w formie darowizny niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonej w obrębie wsi Witowo gm. Dubicze Cerkiewne

>> Uchwała 6.27.11- w sprawie  nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych

>> Uchwała 6.26.11- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

>> Uchwała 6.25.11- w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2011 – 2021

>> Uchwała 5.24.11- w sprawie przyjęcia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2011 - 2016

>> Uchwała 5.23.11- w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczej straży pożarnej

>> Uchwała 5.22.11- w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy  2012r

>> Uchwała 5.21.11- zmieniająca  uchwałę w sprawie  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stary Kornin

>> Uchwała IV/20/11- w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”

>> Uchwała IV/19/11- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii na 2011r.

>> Uchwała IV/18/11- o zajęciu stanowiska w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele na odcinku Hajnówka - Jelonka.

>> Uchwała IV/17/11- w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/110/09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

>> Uchwała IV/16/11- w sprawie ustalenia liczby członków stałych komisji Rady Gminy i wyboru składów osobowych poszczególnych komisji

>> Uchwała IV/15/11- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

>> Uchwała IV/14/11- w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2011 – 2021

Metryka strony

Udostępniający: *

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2011-02-01

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2012-01-26

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2011-02-01