UCHWAŁA Nr  IV/19/11

RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia  28 stycznia 2011r.

  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii na 2011r.

                  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1590 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z  2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457,z 2006r. Nr 17, poz. 128  i Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 , z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 , poz. 1458  z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz.675 i Nr 40, poz.230) oraz  art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz.473,Nr 115,poz.793 i  Nr. 176, poz.1238 i Nr 227, poz.1505  oraz z 2009r. Nr 18, poz.97, Nr 144, poz.1175 oraz  z 2010r. Nr 47, poz.278 i Nr 127, poz.857) oraz art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz.1485 z 2006r. Nr 66, poz.469, Nr 120, poz.826 z 2007r. Nr 7, poz.48, Nr 82, poz.558, z 2009r. Nr 18, poz.97, Nr 63, poz. 520, Nr 98,poz. 817 i nr 92,poz. 753 z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 143,poz. 962, Nr 213, poz.1396 i Nr 228, poz.1486)   uchwala się, co następuje:

  §1.

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Narkomanii na 2011 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 §2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 §3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karpiuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Pietryczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2011-01-26

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2011-02-24

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2011-01-26