Uchwała NR XVIII/ 86/2005

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 1 marca 2005 r.

      w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2005 roku.


     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( z 2001r Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558;Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1805; z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) , art. 70a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r Nr 118, poz. 1112, z 2003r Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz.2258 ) oraz § 6 ust. 2 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430) uchwala się co następuje:

 

§1.

Środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli są wyodrębnione w budżetach szkół w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie nauczycieli.

 

§2.

Przyjąć na rok 2005 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół w Dubiczach Cerkiewnych stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

 

§3.

 • Ustala się minimalną kwotę na dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 200 zł, nie więcej niż 50% opłaty semestralnej.
 • Dofinansowanie obejmuje tylko jeden semestr, którego dotyczy wniosek.
 • Nie można się ubiegać dwukrotnie o dofinansowanie tego samego semestru.
 • O wysokości dofinansowania doskonalenia zawodowego w przypadku nauczyciela decyduje dyrektor Zespołu Szkół, a w stosunku do dyrektora Wójt Gminy w ramach środków określonych w § 1.
 • Dofinansowanie doskonalenia zawodowego odbywa się na wniosek nauczyciela .

 

§4.

 • Wypłata przyznanego dofinansowania doskonalenia zawodowego następuje po złożeniu przez nauczyciela lub dyrektora:
  • wniosku o dofinansowanie zatwierdzonego przez dyrektora lub w przypadku dyrektora przez Wójta Gminy z przyznaną wysokością dofinansowania,
  • kserokopiii poniesionej opłaty, potwierdzonej za zgodność z orginałem,
  • zaświadczenia z uczelni o rozpoczęciu lub kontynuowaniu nauki.
 • Przyznane dofinansowanie jest wypłacane w kasie lub na wskazany rachunek bankowy

 

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Surel

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Chraniuk

Wprowadzający: Kamil Chraniuk

Data wprowadzenia: 2007-04-10

Modyfikujący: Kamil Chraniuk

Data modyfikacji: 2007-04-10

Opublikował: Kamil Chraniuk

Data publikacji: 2007-04-10