Uchwała Nr Nr XXIII/ 116 /05

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z 2 grudnia 2005 r.

      w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.


     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 153, poz.1271; z 2005r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431; z 1994 r. Nr 1, poz. 3; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926; z 1998 r. Nr 108, poz. 681; z 2001 r. Nr 81, poz. 875; z 2002 r. Nr 200, poz. 1680; z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568; z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419) uchwala się co następuje:

 

§1.

Uchwała określa tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej "zwolnieniem".

 

§2.

 • Zwolnienie następuje na wniosek podatnika.
 • Początek okresu zwolnienia nie może być wcześniejszy niż pierwszy dzień miesiąca następującego po złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1.
 • Wniosek powinien zawierać dane dotyczące gruntu, którego ma dotyczyć zwolnienie (w szczególności numer działki wg ewidencji gruntów, powierzchni i klasy) oraz określić zamierzony okres zwolnienia (1-3 lata).

 

§3.

Warunki zwolnienia są następujące:
 • zaprzestanie uprawy roślin,
 • nie wykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe,
 • nie dokonywanie zbioru traw i siana na cele paszowe,
 • utrzymanie gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów.
  Warunki określone w ust. 1 muszą być spełnione łącznie.

 

§4.

Warunki zwolnienia są następujące:
 • Zwolnienie następuje w drodze decyzji Wójta Gminy.
 • W razie niedopełnienia chociażby jednego z zastrzeżonych warunków organ podatkowy stwierdza wygaśnięcie w całości lub w części decyzji, o której mowa w pkt. 1.
 • Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych terminie 14 dni o zaistniałych zmianach w przypadku wcześniejszego podjęcia produkcji na wyłączonych użytkach rolnych.

 

§5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

§6.

Traci moc uchwała nr XIII-77/92 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 lutego 1992 roku w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego od gruntów – użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej – na okres nie dłuższy niż 3 lata.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Surel

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Chraniuk

Wprowadzający: Kamil Chraniuk

Data wprowadzenia: 2007-04-06

Modyfikujący: Kamil Chraniuk

Data modyfikacji: 2007-04-06

Opublikował: Kamil Chraniuk

Data publikacji: 2007-04-06