Uchwała NR XIX/93/05

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 31 marca 2005 r.

      w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne.


     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281, poz. 2781) uchwala się, co następuje:

 

§1.

Ustala się Regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z moca obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
Mikołaj Czykwin

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Chraniuk

Wprowadzający: Kamil Chraniuk

Data wprowadzenia: 2007-04-10

Modyfikujący: Kamil Chraniuk

Data modyfikacji: 2007-04-10

Opublikował: Kamil Chraniuk

Data publikacji: 2007-04-10