Uchwała NR XVIII/91/05

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 1 marca 2005 r.

      w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005.


      Na podstawie art. 41 ust.1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 123 i Nr 167, poz.1372, z 2003r. Nr 80, poz.719, Nr 122, poz.1143 oraz z 2004r. Nr 29, poz,257, Nr 99, poz.1001 i Nr 152, poz.1597) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§1.

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r. stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

 

 

 

 

 

Gminny Program

 

Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Gminie Dubicze Cerkiewne

na 2005 rok.

 

 

 

            Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych skierowany jest do lokalnej społeczności. Ma na celu określenie zadań i zamierzeń  w dziedzinie trzeźwości, zmniejszenia rozmiarów istniejących problemów związanych z nadużywaniem  alkoholu, a także zapobieganie powstawaniu nowych problemów, których podłożem jest alkohol. Opracowując Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uwzględniono problemy występujące na terenie gminy Dubicze Cerkiewne.

 

 

 

Rozdział I

 

 

1. Diagnoza sytuacji w gminie Dubicze Cerkiewne w aspekcie problemów alkoholowych

 

 

            Alkohol w naszej gminie, tak jak w większości gmin naszego regionu jest towarem łatwo dostępnym. Praktycznie można go nabyć w każdej miejscowości naszej gminy w szczególności w nielegalnych punktach skupu.

 

W Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne (pok.nr 8) znajduje się „punkt konsultacyjny” dla osób z problemem alkoholowym, czynny od poniedziałku do  piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy. Zadaniem punktu jest nie tylko przekazywanie informacji o możliwości podjęcia leczenia i zmotywowanie do niego, ale również:

-udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu dla wszystkich  członków rodziny,

-interweniowanie odpowiednim władzom  w przypadku  zdiagnozowania przemocy domowej (za zgodą osoby doznającej przemocy).

W 2004r. udzielono konsultacji dla 16 klientów w tym 15 –tu to osoby uzależnione od alkoholu   i jednej osobie, która była ofiarą przemocy w rodzinie.

            Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Dubiczach Cerkiewnych w 2004 roku  rozpatrzyła dziewięć   wniosków w sprawie leczenia odwykowego, które wpłynęły  od rodzin oraz Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. W jednym przypadku wystąpiono do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim o orzeczenie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego oraz przeprowadziła  8  rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu, z tego  dwie osoby podjęły dobrowolne leczenie.

 

            Najbliższa placówka leczenia odwykowego dla mieszkańców naszej gminy znajduje się w Hajnówce  Gmina nie dysponuje żadnymi placówkami terapeutycznymi.

 

 

Rozdział II

 

 

KIERUNKI  DZIAŁAŃ  W 2005  ROKU  I  ICH  REALIZACJA

 

Rozwiązywanie problemów alkoholowych wymaga współdziałania szeregu instytucji, oświaty, policji, pomocy społecznej, służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości i  administracji aby skutecznie przeciwdziałać przemocy związanej z alkoholem.

 

W gminie Dubicze Cerkiewne rozwiązywaniem tych problemów zajmują się:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ( punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i 

   współuzależnionych

- Zespół szkół w Dubiczach Cerkiewnych

- Posterunek Policji w KJleszczelach

- Gminny Ośrodek Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych

- Parafie Prawosławne: Dubicze Cerkiewne, Stary Kornin i Werstok

 

1.  Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od

     alkoholu i ich rodzin poprzez :

 

-         zakup i rozprowadzanie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących profilaktyki (broszury, ulotki, plakaty, kasety wideo),

-         dofinansowanie kosztów przejazdów osób uzależnionych od alkoholu uczestniczących w terapii prowadzonej przez ośrodki poza miejscem  zamieszkania,

-         opłacanie  czynności wykonywanych przez lekarza biegłego,

-         dofinansowanie działalności punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu,

-         współpraca z Oddziałem Psychiatryczno - Odwykowym w  Hajnówce,

-         dofinansowanie szkoleń, kursów dla członków GKRPA.

-         uruchomienie na bazie Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych świetlicy socjoterapeutycznej.

 

 

 

2. Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna wśród dzieci i młodzieży w szkole  poprzez :

 

-         finansowanie imprez organizowanych przez szkołę związanych z tematyką przeciwdziałania alkoholizmowi,

-         finansowanie kosztów pobytu dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią na obozach, koloniach, i innych formach wypoczynku z programem socjoterapeutycznym,

-         obozy sportowe dla dzieci i młodzieży,

-         inne formy wypoczynku,

-         wspomaganie finansowe realizacji programu  profilaktyki w Zespole Szkół Dubicze Cerkiewne.

-         dofinansowanie kosztów dowozu dzieci na kolonie obozy czy imprezy okolicznościowe.

-         dofinansowanie dożywiania dla dzieci i młodzieży w okresie ferii i wakacji w trakcie organizowanych różnych form wypoczynku .

-          współpraca z organizacjami pozarządowymi,

-         finansowanie  imprez kulturalnych (spektakle, przedstawienia) o tematyce   przeciwalkoholowej wystawianych przez  wyspecjalizowane  agencje i   impresariaty.

 

 

 

3.      Promowanie postaw społecznych ważnych dla  profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych

-         współdziałanie  z kościołem w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,

-         podejmowanie działań kontrolnych i interwencyjnych w stosunku do podmiotów handlu pod kontem przestrzegania przepisów ustawy,

-         kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania  w sprawach zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,

-         prowadzenie rozmów indywidualnie z osobami zgłoszonymi do Komisji oraz członkami ich rodzin,

-         wyjeżdżanie do rodzin w celu zasięgnięcia dodatkowych informacji o osobach zgłoszonych  do Komisji

-         stała współpraca z Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem – Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,  Kuratorami Rodzinnymi i  pedagogami  w celu podnoszenia skuteczności podejmowanych działań.

 

 

   4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,  służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych  poprzez:.

 

-         wsparcie finansowe Poradni Odwykowej w Hajnówce i inne placówki, które przyjmują osoby uzależnione z terenu naszej gminy,

-         rozwijanie  współpracy z lokalnymi społecznościami oraz ich aktywne włączenie w realizację zadań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

 

 

 

5 . Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów   Alkoholowych:

 

Podstawą prawną wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów   Alkoholowych jest Uchwała Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

Nr XV/74/2000 z dnia 30 czerwca 2000r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych

 

 

 

 

6. Zasady koordynacji i finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i

      Rozwiązywania Problemów Alkoholowych :

 

1. Za realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania

    Problemów Alkoholowych odpowiedzialny jest  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

2. Środki  finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

    Problemów Alkoholowych będą pochodziły w całości z opłat za zezwolenia na sprzedaż 

    napojów  alkoholowych wnoszonych przez podmioty prowadzące sprzedaż.

3. Zmian w  „Programie” dokonuje się na zasadach jego uchwalania.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Surel

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Chraniuk

Wprowadzający: Kamil Chraniuk

Data wprowadzenia: 2007-04-10

Modyfikujący: Kamil Chraniuk

Data modyfikacji: 2007-04-10

Opublikował: Kamil Chraniuk

Data publikacji: 2007-04-10