Uchwała Nr XXIV/ 135 /05 

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 29 grudnia 2005r. 
 

w sprawie ustalenia cennika za wypożyczenie sprzętu betoniarskiego i sprzedaż kręgów. 
 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,  z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r.  Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005r. Nr 172, poz.1441) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia  1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9,poz. 43, Nr 106, poz.679 i Nr 121, poz. 770, z 1998r. Nr 106, poz.668, z 2002r. Nr 113, poz.984, oraz z 2003r. Nr 96, poz.874 i Nr 199, poz. 1937) uchwala się, co następuje: 
 

§1. Ustala się cennik za wypożyczenie sprzętu betoniarskiego i sprzedaż kręgów jak niżej: 

1. Betoniarka 150l    - 30,00 zł/dobę

2. Forma do pustaków 7 i 10    - 15,00 zł/dobę

3. Forma do kręgów 40 i 60  - 15,00 zł/dobę

4. Kręgi  40     - 40,00 zł/szt.

5. Kręgi   60    - 56,00 zł/szt. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.  
 
 
 
 
 

Kalkulacja

kosztów wykonania 1 kręgu betonowego 40

(ręczne przygotowanie zaprawy i wykonanie). 
 

I. Przyjęte wielkości do kalkulacji

1) cement -50 kg x 0,32 zł/kg = 16 zł (cena cementu 320 zł za 1 000kg).

2) żwir  – 150 kg x 0,05 zł/kg = 7,50 zł (cena żwiru 48 zł za 1 000 kg.)

3) zatrudnienie pracowników – 3 osoby

4) dzienne wykonawstwo – 8 szt.  (w ciągu 8 godzin)

5) koszty pracy pracowników 849 zł : 168 godz. x  8 godz. x 3 osoby  : 8 szt. =

    5 zł /godz. x 8 godz. x 3 osoby : 8 szt.= 120 zł :8 szt. = 15 zł

6)zużycie wody (przygotowanie zaprawy, podlewanie, koszty pracy pracowników) = 1,50 zł 
 

Razem  (1+2+5+6) 

1) koszty cementu    - 16,00 zł

2) koszty żwiru     -  7,50 zł

3) pracy pracowników    -15,00 zł

4) koszty zużycia wody   -  1,50 zł 

Razem wykonanie         -40,00 zł brutto(1 szt. kręgu betonowego  40).      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalkulacja

kosztów wykonania 1 kręgu betonowego 60

(ręczne przygotowanie zaprawy i wykonanie). 
 

I. Przyjęte wielkości do kalkulacji

1) cement -75 kg x 0,32 zł/kg = 24 zł (cena cementu 320 zł za 1 000kg).

2) żwir  – 200 kg x 0,05 zł/kg = 10,00 zł (cena żwiru 240 zł za 5 000 kg.)

3) zatrudnienie pracowników – 3 osoby

4) dzienne wykonawstwo – 6szt.  (w ciągu 8 godzin)

5) koszty pracy pracowników 849 zł : 168 godz. x  8 godz. x 3 osoby  : 6szt. =

    5 zł /godz. x 8 godz. x 3 osoby : 6 szt.= 120 zł :6 szt. = 20

6)zużycie wody (przygotowanie zaprawy, podlewanie, koszty pracy pracowników) = 2,00 zł/szt. 
 

Razem  (1+2+5+6) 

1) koszty cementu    - 24,00 zł

2) koszty żwiru     - 10,00 zł

3) pracy pracowników    -20,00 zł

4 koszty zużycia wody   -  2,00 zł 

Razem wykonanie     -56,00 zł brutto(1 szt. kręgu betonowego  60).    

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Chraniuk

Wprowadzający: Kamil Chraniuk

Data wprowadzenia: 2007-04-04

Modyfikujący: Kamil Chraniuk

Data modyfikacji: 2007-04-04

Opublikował: Kamil Chraniuk

Data publikacji: 2007-04-04