Uchwała Nr Nr NR XXI/106/05

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z 30 czerwca 2005 r.

      w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.


     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 96 ust. 4 i art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r . o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703) uchwala się, co następuje:

 

§1.

Wydatki na usługi, pomoc rzeczową, gorące posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie,zasiłki okresowe i zasiłki celowe podlegają zwrotowi w częśći lub całości, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

 

§2.

Wydatki na świadczenia z pomocy społecznej podlegają zwrotowi, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społeczne, zwanej dalej "ustawą", z zastrzeżeniem § 3, zgodnie z następującymi zasadami:

Dochód na osobę lub w rodzinie lub osobę samotnie gospodarującą w stosunku do kryterium dochodowego
Część wydatków na świadczenia podlegająca zwrotowi
101% - 150 %
50 %
151% - 200 %
75 %
201% i więcej
100 %

 

§3.

Wydatki poniesione na świadczenia w formie dożywiania dzieci oraz zakupu posiłku osobom go pozbawionym podlegają zwrotowi, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie przekarcza kwotę 150 % kryterium dochodowego określonego zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy, zgodnie z następującymi zasadami.

Dochód na osobę w rodzinie lub osobę samotnie gospodarującą w stosunku do kryterium dochodowego
Część wydatków na świadczenia podlegające zwrotowi
151% - 200 %
30 %
201 % i więcej
100 %

 

§4.

  • Zwrot wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dokonywany może być na bieżąco, poprzez jednorazową wpłatę należności lub ratalnie.
  • Wysokość, okres spłaty oraz wysokość poszczególnych rat określa w drodze decyzji administracyjnej kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych działając z upoważnienia Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne, na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego i wniosku pracownika socjalnego.
  • Okres spłaty przyznanego świadczenia na zasadach zwrotnych ustala się do 12 miesięcy od daty wydania decyzji.

 

§5.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może odstąpić od żadania zwrotu wydatków na świadczenia, o których mowa w § 1 na zasadach określonych w art. 104 ust. 4 ustawy.

 

§6.

Traci moc uchwała Nr XV/66/04 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania uczniów w szkole.

 

§7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne.

 

§8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Surel

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Chraniuk

Wprowadzający: Kamil Chraniuk

Data wprowadzenia: 2007-04-10

Modyfikujący: Kamil Chraniuk

Data modyfikacji: 2007-04-10

Opublikował: Kamil Chraniuk

Data publikacji: 2007-04-10