Uchwała Nr Nr XXIII/ 124 /05

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z 2 grudnia 2005 r.

       sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.


      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005r. Nr 172, poz.1441) uchwala się, co następuje:

 

§1.

 • Projekt budżetu Wójt opracowuje na podstawie wycinkowych materiałów planistycznych opracowanych przez poszczególne komórki organizacyjne urzędu gminy i jednostek organizacyjnych oraz wniosków z zebrań wiejskich.
 • Wójt Gminy opracowuje projekt budżetu i przekazuje Przewodniczącemu Rady Gminy w terminie do 15 listopada każdego roku.

 

§2.

 • Projekt budżetu obejmować powinien:
  • po stronie dochodów:
   • aktualnie występujące i należne ustawowo gminie dochody,
   • wpływy od jednostek gospodarki pozabudżetowej,
   • dochody z majątku gminy,
   • dotacje celowe i subwencje.
  • po stronie wydatków:
   • środki na sfinansowanie koniecznych i perwszoplanowych zadań gminy proporcjonalnie do potrzeb i posiadanych możliwości,
   • rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% wydatków,
   • wyodrębnione wydatki na zadania zlecone.
   • w przypadku wystąpienia niedoboru budżetowego – źródła jego pokrycia.
 • Projekt budżetu ponadto obejmować może:
  • rezerwy celowe na wydatki, których szczegółowy podział nie może być dokonany w okresie uchwalania budżetu,
  • środki na dofinansowanie zadań zleconych,
  • środki na dofinansowanie zadań jednostek nie powiązanych z budżetem gminy.

 

§3.

Materiały związane z projektem budżetu – przedkładane Radzie Gminy – powinny obejmować:
 • projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami,
 • informację o stanie mienia komunalnego,
 • objaśnienia do projektu budżetu.

 

§4.

Projekt uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego określa:
 • prognozowane dochody,
 • wydatki budżetu,
 • dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
 • źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 • dotacje dla innych podmiotów publicznych
 • dochody i wydatki związane z realizacją wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań,
 • dochody z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych i wydatki na realizację zadań okreslonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • upowaznienia Wójta Gminy do :
  • zaciągania długu oraz spłat zobowiązań
  • dokonywania wydatków na cele reprezentacyjne,
  • dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

 

§5.

Załącznikami do uchwały budżetowej powinny być w szczególności następujące zestawienia tabelaryczne:
 • zestawienie dochodów w układzie działów i rozdziałów oraz paragrafów klasyfikacji budżetowej dotyczących ważniejszych źródeł z wyodrębnieniem:
  • dochodów z podatków i opłat,
  • udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
  • pozostałych dochodów.
 • zestawienie wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:
  • wydatków budżetowych, w tym w szczególności:
   • wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
   • dotacji i wydatków na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego,
   • wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
   • pozostałych wydatków
  • wydatków inwestycyjnych
  • rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki,
  • rezerw celowych (o ile wystąpią)
 • dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
 • plan przychodów i wydatków funduszy celowych i rachunków dochodów własnych,
 • zestawienie dotacji dla innych podmiotów publicznych,
 • dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań,
 • wykaz imienny zadań inwestycyjnych i wielkość środków na ich realizację.

 

§6.

Informacja o stanie mienia komunalnego powinna obejmować:
 • wykaz rodzajowy mienia i miejsca położenia,
 • ogólne rozmiary (ilość, powierzchnia) oraz wartość tego mienia,
 • sposób zagospodarowania (dzierżawa, sprzedaż, w zarządzie gminy lub jednostki komunalnej, użytkowanie i inne).
 • uzyskiwane dochody do budżetu oraz wydatki ponoszone z niego (przewidywane wykonanie i plan).

 

§7.

 • Objaśnienia do projektu budżetu powinny zawierać omówienie projektu planu dochodów i wydatków na tle przewidywanego wykonania poprzedniego roku oraz sposobu ich kalkulacji, w tym:
  • w zakresie dochodów – omówienie poszczególnych ważniejszych ich źródeł, ich wydajności i ewentualnych zagrożeń realizacji, w przypadku dotacji na zadania zlecone – zakresu ich sfinansowania,
  • w zakresie wydatków – określenie przeznaczenia poszczególnych wydatków oraz ich zasadności, odrębnie dla:
   • wydatków bieżących,
   • wydatków inwestycyjnych, w tym wymienienie rodzaju inwestycji, źródeł finansowania, poniesionych dotychczas nakładów według źródeł finansowania , ogólny koszt inwestycji, termin rozpoczęcia i zakończenia.
   • rezerw celowych i przyczyn i wydzielenia.
  • odnośnie jednostek gospodarki pozabudżetowej omówienia wymaga wielkość ich przychodów i rozchodów oraz sposób kalkulacji na tle dotacji i wpłaty do budżetu
 • W objaśnieniach należy także ustosunkować się do wniosków Komisji Rady oraz Zebrania Wiejskiego zgłoszonych na etapie opracowania projektu budżetu, które nie zostały uwzględnione

 

§8.

 • Przewodniczący Rady Gminy otrzymany projekt budżetu wraz z towarzyszącymi mu materiałami przekazuje niezwłocznie do zaopiniowania Komisjom Rady, które wyrażają swoją opinię o projekcie w ciągu 14 dni od daty wpływu projektu do Rady Gminy i przekazują ją Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy.
 • Komisje Rady mogą wnosić odrębne konstruktywne wnioski szczegółowo uzasadnione dotyczące projektu, w tym objęcie planem wydatków określonych zadań.
 • Komisja Rozwoju Gospodarczego Gminy, po rozpatrzeniu wniosków pozostałych komisji formułuje opinię ostateczną o projekcie budżetu na posiedzeniu w ciągu 14 dni, nie później jednak niż do 15 grudnia i przekazuje w tym terminie Wójtowi Gminy.

 

§9.

Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy powinien w miarę możliwości uwzględnić zawarte w niej postulaty, skorygować projekt budżetu i w formie autopoprawek przekazać Radzie Gminy do 31 grudnia.

 

§10.

 • Uchwalenie budżetu powinno nastąpić w następującym porządku:
  • zwięzłe przedstawienie projektu budżetu wraz z jego uzasadnieniem przez Wójta Gminy.
  • odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy,
  • odczytanie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy z uzasadnieniem przyczyn nie uwzględnienia jej postulatów,
  • dyskusja i głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami,
  • głosowanie nad całościowym projektem budżetu.
 • Uchwalenie budżetu powinno nastąpić przed rozpoczęciem roku budżetowego, ewentualnie do 31 marca po jego rozpoczęciu.
 • Do czasu uchwalenia budżetu po rozpoczęciu roku budżetowego podstawą gospodarki finansowej gminy jest projekt budżetu wraz z ewentualnymi autopoprawkami, o których mowa wyżej.

 

§11.

Traci moc Uchwała nr IV/18/94 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28.X.1994r. w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

 

§12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Surel

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Chraniuk

Wprowadzający: Kamil Chraniuk

Data wprowadzenia: 2007-04-05

Modyfikujący: Kamil Chraniuk

Data modyfikacji: 2007-04-05

Opublikował: Kamil Chraniuk

Data publikacji: 2007-04-05