Uchwały z 2005 roku


» Uchwała Nr XXIV/135/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie ustalenia cennika za wypożyczenie sprzętu betoniarskiego i sprzedaż kręgów.


» Uchwała Nr XXIV/134/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/119/05 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 2.12.2005r w sprawie stawek podatku od środków transportowych.


» Uchwała Nr XXIV/133/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne


» Uchwała Nr XXIV/132/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dubicze Cerkiewne


» Uchwała Nr XXIV/131/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie ustalenia planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2006 r


» Uchwała Nr XXIV/130/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2006r


» Uchwała Nr XXIV/129/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r


» Uchwała Nr XXIII/128/05 z dnia 2 grudnia 2005 roku
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewncyh.


» Uchwała Nr XXIII/127/05 z dnia 2 grudnia 2005 roku
w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka kultury w Dubiczach Cerkiewnych i zmiany zakresu jego działania.


» Uchwała Nr XXIII/126/05 z dnia 2 grudnia 2005 roku
likwidacji Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych.


» Uchwała Nr XXIII/125/05 z dnia 2 grudnia 2005 roku
w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne


» Uchwała Nr XXIII/124/05 z dnia 2 grudnia 2005 roku
w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.


» Uchwała Nr XXIII/123/05 z dnia 2 grudnia 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r


» Uchwała Nr XXIII/122/05 z dnia 2 grudnia 2005 roku
w sprawie określenia wysokości stawek od posiadania psów.


» Uchwała Nr XXIII/121/05 z dnia 2 grudnia 2005 roku
w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej pobierania.


» Uchwała Nr XXIII/120/05 z dnia 2 grudnia 2005 roku
w sprawie stawek opłaty targowej na 2006 rok.


» Uchwała Nr XXIII/119/05 z dnia 2 grudnia 2005 roku
w sprawie stawek podatku od środków transportowych.


» Uchwała Nr XXIII/118/05 z dnia 2 grudnia 2005 roku
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.


» Uchwała Nr XXIII/117/05 z dnia 2 grudnia 2005 roku
w sprawie podatku od nieruchomości.


» Uchwała Nr XXIII/116/05 z dnia 2 grudnia 2005 roku
w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej


» Uchwała Nr XXIII/115/05 z dnia 2 grudnia 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy.


» Uchwała Nr XXII/114/05 z dnia 30 września 2005 roku
w sprawie strategii rozwoju turystyki w Gminie Dubicze Cerkiewne.


» Uchwała Nr XXII/113/05 z dnia 30 września 2005 roku
w sprawie zwrotu nakładów dla OSM w Hajnówce poniesionych na budowę i utrzymanie budynków skupu mleka.


» Uchwała Nr XXII/112/05 z dnia 30 września 2005 roku
w sprawie zmian w Statucie Gminy Dubicze Cerkiewne.


» Uchwała Nr XXII/111/05 z dnia 30 września 2005 roku
w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury w Dubiczach Cerkiewncyh i zmiany zakresu jego działania.


» Uchwała Nr XXII/110/05 z dnia 30 września 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.


» Uchwała Nr XXI/109/05 z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie likwidacji filii bibliotecznej w Starym Korninie.


» Uchwała Nr XXI/108/05 z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia państwowego przejmowanego na własność Gminy jako mienie komunalne.


» Uchwała Nr XXI/107/05 z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu do określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Dubicze Cerkiewne


» Uchwała Nr XXI/106/05 z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej


» Uchwała Nr XXI/105/05 z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie przyjęcia statutu Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.


» Uchwała Nr XXI/104/05 z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie przyjęcia przekazanej nieodpłatnie przez Gminę Kleszczele sieci wodociągowej» Uchwała Nr XX/102/05 z dnia 22 kwietnia 2005 roku
w sprawie statutu Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej


» Uchwała Nr XX/101/05 z dnia 22 kwietnia 2005 roku
w sprawie utworzenia Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej


» Uchwała Nr XX/100/05 z dnia 22 kwietnia 2005 roku
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy


» Uchwała Nr XIX/99/05 z dnia 31 marca 2005 roku
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne


» Uchwała Nr XIX/98/05 z dnia 31 marca 2005 roku
w sprawie ustalenia cennika usług Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych.


» Uchwała Nr XIX/97/05 z dnia 31 marca 2005 roku
ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży radnym.


» Uchwała Nr XIX/96/05 z dnia 31 marca 2005 roku
w sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotecznej w Starym Korninie


» Uchwała Nr XIX/95/05 z dnia 31 marca 2005 roku
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.


» Uchwała Nr XIX/94/05 z dnia 31 marca 2005 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych


» Uchwała Nr XIX/93/05 z dnia 31 marca 2005 roku
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne


» Uchwała Nr XIX/92/05 z dnia 31 marca 2005 roku
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół w Dubiczach Cerkiewnych


» Uchwała Nr XVIII/91/04 z dnia 1 marca 2005 r
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych


» Uchwała Nr XVIII/90/04 z dnia 1 marca 2005 r
w sprawie zaopiniowania projektu ochrony dla rezerwatu przyrody "Czechy Orlańskie"


» Uchwała Nr XVIII/89/04 z dnia 1 marca 2005 r
w sprawie statutów sołectw gminy Dubicze Cerkiewne.


» Uchwała Nr XVIII/88/04 z dnia 1 marca 2005 r
w sprawie wystapienia z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce o zorganizowanie robót publicznych przy usuwaniu skutków huraganu we wsi Jelonka.


» Uchwała Nr XVIII/87/04 z dnia 1 marca 2005 r
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata w formie bezprzetargowej stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonej w obrębie wsi Starzyna.


» Uchwała Nr XVIII/86/04 z dnia 1 marca 2005 r
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2005r.


» Uchwała Nr XVIII/85/04 z dnia 1 marca 2005 r
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dubicze Cerkiewne


» Uchwała Nr XVIII/84/04 z dnia 1 marca 2005 r
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r.


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Chraniuk

Wprowadzający: Kamil Chraniuk

Data wprowadzenia: 2007-04-04

Modyfikujący: Kamil Chraniuk

Data modyfikacji: 2007-04-12

Opublikował: Kamil Chraniuk

Data publikacji: 2007-04-04